Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2623/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2623/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2623/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

Publicatieblad Nr. 134 E van 06/06/2002 blz. 0063 - 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2623/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Raad

(27 september 2001)

Betreft: Zitting van de Raad van 10 juli 2001

Kan de Raad mededelen of tijdens de zitting van de Raad van Ecofin-ministers op 10 juli 2001 is gestemd, zo ja hoe vaak en waarover?

Kan hij voorts de stemmen registreren van eenieder die tijdens de zitting over ieder onderwerp heeft gestemd?

Gecombineerd Antwoordop de schritftelijke vragen E-2619/01, E-2621/01, E-2623/01, E-2625/01 en E-2627/01

(12 februari 2002)

Bij wijze van inleidende opmerking wenst de Raad de aandacht van het geachte parlementslid te vestigen op de antwoorden op zijn vragen E-3938/00 en 3939/00, waarin gesteld wordt dat het secretariaat-generaal van de Raad iedere maand een overzicht van de besluiten van de Raad opstelt dat een lijst bevat van de wetgevende en niet-wetgevende besluiten van de Raad, met de stemuitslagen en -verklaringen en de verklaringen voor de notulen van de Raad, indien deze optreedt als wetgever. Sedert 1 januari 2001 omvatten deze overzichten verwijzingen naar de stemprocedure (eenparigheid, gekwalificeerde of gewone meerderheid) die is gevolgd voor de aanneming van die besluiten door de Raad. Deze maandelijkse overzichten kunnen rechtstreeks verkregen worden via de website van de Raad (http://ue.eu.int, onder Transparantie en Overzicht van de Raadsbesluiten). Voorts wordt het resultaat van de stemmingen over wetgevingsbesluiten bekendgemaakt in de perscommuniqués die na de Raadszittingen worden gepubliceerd.

Met betrekking tot de specifieke vragen van het geachte parlementslid over de stemmingen in de verschillende Raadszittingen in juni en juli 2001, kunnen de volgende antwoorden worden gegeven:

- 2362e zitting van de Raad van 25/26 juni 2001

- Geen stemmingen

- 2364e zitting van de Raad van 27/28 juni 2001

- Aanneming van de verordening van de Raad tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad, met drie tegenstemmen (DK, FIN, S) en één onthouding (A).

- Aanneming van een gemeenschappelijk standpunt betreffende de richtlijn tot twintigste wijziging van de richtlijn inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten, met drie tegenstemmen (B, DK, NL).

- 2365e zitting van de Raad van 10 juli 2001

- Geen stemmingen.

- 2367e zitting van de Raad van 16 juli 2001

- Geen stemmingen.

- 2368e zitting van de Raad van 20 juli 2001

- Geen stemmingen.