Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2801/01 van Gian Gobbo (NI) aan de Commissie. Bescherming typische voedselproducten en de Europese landbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2801/01 van Gian Gobbo (NI) aan de Commissie. Bescherming typische voedselproducten en de Europese landbouw.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2801/01 van Gian Gobbo (NI) aan de Commissie. Bescherming typische voedselproducten en de Europese landbouw.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0162 - 0163


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2801/01

van Gian Gobbo (NI) aan de Commissie

(9 oktober 2001)

Betreft: Bescherming typische voedselproducten en de Europese landbouw

Overwegende dat:

- door de zogeheten gekkekoeienziekte (BSE) de publieke opinie ernstig van slag is geraakt: zij heeft ernstige twijfel over de toepassing van industriële bedrijfsvoering in de landbouw,

- het gebruik van genetisch gemodificeerde organen (GMO) in de landbouw- en voedselproductie niet alleen een risicofactor is voor de gezondheid van de consument, maar ook in het voordeel zou zijn van bepaalde grote niet-Europese multinationals en ten koste zou gaan van het Europees midden- en kleinbedrijf in deze sector,

vraag ik de Commissie:

- welke strategie zij denkt te voeren om de wereld van de Europese landbouw in stand te houden;

- of zij het niet nuttig acht om de traditionele landbouw- en voedselproductie in de verschillende regio's van Europa te beschermen en te stimuleren via een totale aanpak, als garantie voor de authenticiteit van het product alsook uitdrukking van de culturele rijkdom van deze regio's?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(26 november 2001)

De instandhouding en de bevordering van het Europese landbouwmodel vormden een van de hoofddoelstellingen van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouw die in 1999 in het kader van Agenda 2000 is goedgekeurd. De kenmerken van dit Europese model, en bijgevolg ook de met deze hervorming nagestreefde doelstellingen, zijn velerlei: een concurrerende landbouwsector; een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking; productiemethoden die betrouwbaar, in staat tot het leveren van kwaliteitsproducten en milieuvriendelijk zijn; een gediversifieerde landbouw die de rijkdom aan tradities en landschappen in stand houdt en een bron van werkgelegenheid op het platteland vormt. Het betreft kortom een landbouw die in maatschappelijk, economisch en milieuopzicht duurzaam en multifunctioneel is. De bevordering van dit model is een strategisch doel, niet alleen in de context van Agenda 2000 en in het vooruitzicht van de uitbreiding, maar ook bij de onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.

De kwaliteit en de verscheidenheid van de landbouw- en voedselproductie van de Unie behoren zonder meer tot de componenten van dit model. Juist vanwege die verscheidenheid is het op communautair niveau niet mogelijk om de kwaliteit van de voedingsmiddelen op een passende en volledige wijze te definiëren. De Commissie heeft echter een taak wat een betere voorlichting van de consument betreft, en zij heeft verscheidene initiatieven op dit gebied voorgesteld.

Met name is de Gemeenschap voornemens om zoals is aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag P-2555/01 van mevrouw Sbarbati, waarnaar hier wordt verwezen op de interne markt en in derde landen een alomvattend en coherent voorlichtings- en bevorderingsbeleid met betrekking tot landbouwproducten en, in tweede instantie, voedingsmiddelen ten uitvoer te leggen.