Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2861/01 van Paolo Bartolozzi (PPE-DE) aan de Commissie. Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis in de toeristische sector naar aanleiding van de terreuraanslagen in de VS.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2861/01 van Paolo Bartolozzi (PPE-DE) aan de Commissie. Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis in de toeristische sector naar aanleiding van de terreuraanslagen in de VS.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2861/01 van Paolo Bartolozzi (PPE-DE) aan de Commissie. Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis in de toeristische sector naar aanleiding van de terreuraanslagen in de VS.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0204 - 0204


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2861/01

van Paolo Bartolozzi (PPE-DE) aan de Commissie

(17 oktober 2001)

Betreft: Maatregelen ter beperking van de gevolgen van de crisis in de toeristische sector naar aanleiding van de terreuraanslagen in de VS

De terreuraanslagen op New York en Washington en het volkomen begrijpelijke gevoel van onzekerheid bij de reizigers hebben het internationale en Europese toerisme in een algemene crisis gedompeld.

De tendens om het reizen in al zijn vormen te beperken berokkent een enorme schade aan de Europese toeristische sector (voor Italië alleen al geschat op een omzetdaling van 25 miljard per dag), die slechts zeer gedeeltelijk door een aantal zwakke sociale en flexibiliteitsinstrumenten die in de sector (hoofdzakelijk in de hotelsector) bestaan wordt goedgemaakt.

Van overal komen noodoproepen om dringende hulp binnen: er wordt aangedrongen op faciliteiten op het gebied van de belastingen voor bedrijven en werknemers, de tijdelijke uitbreiding van de sociale en mobiliteitsregelingen tot de ondernemingen uit de reis- en toerismesector, het activeren en/of uitbreiden van vormen van flexibiliteit bij de personeelsbezetting.

Welke maatregelen en acties op korte en middellange termijn is de Commissie, in het kader van de artikelen 211 en volgende van het EG-Verdrag, van plan te nemen om het herstel in het toerisme in Europa in de hand te werken en om verdere schade aan de sector te voorkomen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Liikanen namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2861/01 en P-3025/01

(5 december 2001)

Op 13 november 2001 heeft de Commissie een verslag, getiteld In navolging op de Europese Raad van 21 september: de situatie in de Europese toeristische sector(1) goedgekeurd, dat handelt over de gevolgen van de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten voor het toerisme in Europa.

In dit verslag benadrukt de Commissie dat enkele van de maatregelen die zij in haar mededeling van 10 oktober 2001 over de Gevolgen voor de luchtvaart na de aanslagen in de Verenigde Staten(2) voorstelt, ook beantwoorden aan verzoeken van de Europese toeristenindustrie. Verder komt zij tot de conclusie dat er nu voor de Europese toeristische sector een strategie moet worden ontwikkeld die rekening houdt met de politieke en economische uitdagingen op middellange en lange termijn.

Een dergelijke strategie, die ook tegemoet komt aan de verzoeken van de Europese toeristenindustrie om integratie en samenwerking, komt tot uiting in de nieuwe coöperatieve aanpak voor deze bedrijfstak, die is neergelegd in de mededeling van de Commissie van 13 november 2001, getiteld Een gezamenlijke aanpak voor de toekomst van het Europese toerisme(3). De maatregelen waaraan in het kader van deze aanpak de voorkeur worden gegeven, beogen een betere integratie van de belangen van alle bij het toerisme betrokken partijen in het beleid en de initiatieven van de Gemeenschap met betrekking tot het toerisme, en de bevordering van een betere samenwerking met de toeristenindustrie en de andere betrokken partijen. Deze aanpak betekent evenwel niet dat het vroegere voorstel voor een meerjarenprogramma voor steun aan het Europese toerisme (Philoxenia) moet worden bijgesteld.

Aangezien de onzekerheid blijft bestaan, zal de Commissie de gevolgen van de recente gebeurtenissen voor het toerisme in de gaten blijven houden. Zij doet dit in samenwerking met de lidstaten, de toeristenindustrie en andere belanghebbenden. Ondanks de crisis waarmee specifieke marktsegmenten, sectoren en bestemmingen plotseling te kampen hebben, moeten maatregelen die nadelig zijn voor de langetermijnvooruitzichten voor de groei en het concurrentievermogen, worden vermeden.

(1) COM(2001) 668 def.

(2) COM(2001) 574 def.

(3) COM(2001) 665 def.