Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Levens- en arbeidsomstandigheden van Andalusische dagloners bij de Franse druivenpluk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Levens- en arbeidsomstandigheden van Andalusische dagloners bij de Franse druivenpluk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Levens- en arbeidsomstandigheden van Andalusische dagloners bij de Franse druivenpluk.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0181 - 0182


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2870/01

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(17 oktober 2001)

Betreft: Levens- en arbeidsomstandigheden van Andalusische dagloners bij de Franse druivenpluk

Wederom wordt bij de druivenoogst in Frankrijk op grote schaal gebruikgemaakt van Andalusiërs die hiervoor naar Frankrijk komen in afwachting van het binnenhalen van de olijvenoogst in hun eigen regio.

De Andalusiërs die met dit doel naar Frankrijk reizen, stellen twee eisen in verband met de waardigheid van hun arbeid: zij willen een contract krijgen voordat zij hun eigen land verlaten en zij willen kunnen beschikken over adequate huisvesting met alle noodzakelijke gemakken voor wie meer dan veertien uur per dag werkt.

Kan de Commissie bereiken dat deze Andalusische werknemers hun levens- en arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren zodat deze recht doen aan het werk dat zij tussen zonsopgang en zonsondergang verrichten? Zodat zij kunnen beschikken over een contract voordat zij uit Spanje weggaan om een eind te maken aan oplichterij en valkuilen die hun te wachten staan wanneer zij niet over een document beschikken dat de arbeidsverhoudingen goed regelt?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(14 november 2001)

De Commissie vestigt in de eerste plaats de aandacht van het geachte parlementslid op Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn(1). Deze richtlijn die de werknemers in loondienst wil beschermen tegen een eventuele miskenning van hun rechten, bepaalt in artikel 2 dat de werkgever is verplicht de werknemer in kennis te stellen van de belangrijkste gegevens van de arbeidsovereenkomst of -verhouding.

Er zij op gewezen dat de lidstaten kunnen bepalen dat de bepalingen van deze richtlijn niet van toepassing zijn, met name op werknemers die een contract hebben waarvan de totale duur niet meer dan één maand bedraagt.

In de tweede plaats moeten seizoenarbeiders uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap(2) op dezelfde wijze worden behandeld als de nationale werknemers van de lidstaat waar zij hun activiteit uitoefenen, inclusief op het gebied van huisvesting (artikel 9, lid 1). Deze werknemers kunnen bijgevolg vragen om toekenning van dezelfde rechten en voordelen die op het gebied van de huisvesting worden toegekend aan de nationale werknemers die zich in dezelfde situatie bevinden.

(1) PB L 288 van 18.10.1991.

(2) PB L 257 van 19.10.1968.