Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2964/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Herstructurering en omschakeling van wijngaarden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2964/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Herstructurering en omschakeling van wijngaarden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2964/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Herstructurering en omschakeling van wijngaarden.

Publicatieblad Nr. 147 E van 20/06/2002 blz. 0068 - 0069


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2964/01

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(25 oktober 2001)

Betreft: Herstructurering en omschakeling van wijngaarden

Op 21 augustus 2001 heeft de Commissie een besluit genomen tot vaststelling van een indicatieve financiële toewijzing per lidstaat voor een bepaald aantal hectaren, met het oog op de herstructurering en omschakeling van wijngaarden in het wijnoogstjaar 2001/2002 (2001/666/EG)(1). De Commissie heeft in totaal 422 miljoen toegewezen voor het tweede jaar van uitvoering van deze maatregel door de producerende lidstaten. De toewijzing wordt vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, met inachtneming van specifieke situaties en behoeften (artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999(2)).

Ook is bepaald in de verordening dat bij de toewijzing terdege rekening wordt gehouden met het aandeel van de betrokken lidstaat in het wijnbouwoppervlak in de Gemeenschap (artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999) en dat in doelstelling 1-regio's de communautaire deelname in de kosten hoger is (artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999).

Volgens de voorgestelde verdeling zijn Portugal en Spanje de lidstaten die de minste steun ontvangen per hectare, terwijl ze toch cohesielanden zijn.

Kan de Commissie uitleggen welke objectieve criteria gehanteerd zijn bij de toewijzing van de steun per lidstaat?

(1) PB L 233 van 31.8.2001, blz. 53.

(2) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(17 december 2001)

Het geachte parlementslid merkt op dat volgens Beschikking 2001/666/EG van de Commissie van 21 augustus 2001 tot vaststelling, voor het wijnoogstjaar 2001/2002, van een

indicatieve financiële toewijzing per lidstaat, voor een bepaald aantal hectaren, voor de herstructurering en omschakeling van wijngaarden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad(1) het gemiddelde steunbedrag per hectare dat Portugal en Spanje ontvangen, lager is dan dat voor de overige lidstaten. Dat is juist: het is inderdaad circa 8 % lager dan het gemiddelde voor alle producerende lidstaten. Er zij echter op gewezen dat een dergelijke eenvoudige berekening niet voldoende is om de verschillende vormen van wijnbouw met hun specifieke kenmerken die in Europa bestaan, met elkaar te kunnen vergelijken.

De communautaire bijdrage hangt rechtstreeks samen met de werkelijke herstructurerings- en omschakelingskosten, die uiteraard sterk verschillen van wijnbouwgebied tot wijnbouwgebied naar gelang van het type wijngaarden, de teelttechniek, de beplantingsdichtheid, de hellingsgraad, enz. De financiële toewijzing waartoe de Commissie heeft besloten voor het eerste wijnoogstjaar waarin de regeling van toepassing was (wijnoogstjaar 2000/2001), is in overleg met de lidstaten bepaald op basis van ramingen omdat nauwkeurige gegevens ontbraken. Daarbij is rekening gehouden met alle elementen of criteria die volgens Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(2) voor de verdeling in aanmerking moeten worden genomen.

Deze elementen kunnen als volgt worden samengevat:

- aandeel van de betrokken lidstaat in het bestaande communautaire wijnbouwareaal,

- geschatte gemiddelde kosten van de herstructurering in de onderscheiden wijnbouwgebieden,

- in een doelstelling 1-regio en niet in een dergelijke regio gelegen gedeelte van de te herstructureren wijngaarden,

- gedeelte van de te herstructureren wijngaarden waarvoor steun wegens inkomensverlies zou kunnen worden toegekend gedurende de periode waarin de wijngaarden nog niet productief zijn.

Met de aldus toegewezen bedragen bleken heel wat meer hectaren te kunnen worden aangepakt dan was geraamd, wat bewijst dat een goede schatting is gemaakt van het benodigde gemiddelde steunbedrag.

Voor het tweede wijnoogstjaar (2001/2002) kon de Commissie beschikken over de gedetailleerde mededelingen van de lidstaten die een overzicht gaven van de specifieke behoeften op basis van de in elk wijnbouwgebied te leveren inspanningen. Aan de voor het vorige wijnoogstjaar gehanteerde criteria is, om rekening te houden met de door de lidstaten ingediende aanvragen, een desbetreffend nieuw criterium toegevoegd dat is meegewogen voor 20 %. Opgemerkt dient te worden dat deze aanvragen betrekking hadden op 612 miljoen, terwijl de beschikbare begrotingsmiddelen slechts 422 miljoen bedroegen.

Het spreekt vanzelf dat de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de herstructureringsplannen, voor de komende wijnoogstjaren zullen kunnen profiteren van een grotere ervaring met de toepassing van deze nieuwe regeling. De Commissie zal met de voorstellen die de lidstaten eventueel op grond van die ervaring bij haar zullen indienen, rekening houden om de toewijzingen voor de komende wijnoogstjaren aan de werkelijke behoeften aan te passen.

(1) PB L 233 van 31.8.2001.

(2) PB L 179 van 14.7.1999.