Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2986/01 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Financiering van de publicatie Panorama Latvii uit PHARE-middelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2986/01 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Financiering van de publicatie Panorama Latvii uit PHARE-middelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2986/01 van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie. Financiering van de publicatie Panorama Latvii uit PHARE-middelen.

Publicatieblad Nr. 205 E van 29/08/2002 blz. 0018 - 0019


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2986/01

van Markus Ferber (PPE-DE) aan de Commissie

(29 oktober 2001)

Betreft: Financiering van de publicatie Panorama Latvii uit PHARE-middelen

Zijn berichten in de Letse pers juist waarin wordt beweerd dat de Commissie met haar Democracy Program uit PHARE-middelen de publicatie Panorama Latvii (voorheen Sovjetskaja Latvija) heeft gefinancierd?

Is het de Commissie bekend dat Alfred Rubiks de uitgever is, de voormalige eerste secretaris van de communistische partij Letland en een van de plegers van de staatsgreep van augustus 1991?

Behoort het tot het beleid van de Commissie om nostalgische Sovjetpublicaties en Stalinistische publicaties in de toetredingslanden te stimuleren?

Welke consequenties denkt zij hieruit te trekken om soortgelijke situaties in de toekomst uit te sluiten?

Welke ambtenaar was verantwoordelijk voor de kredietverstrekking?

Waarom heeft de politieke controle gefaald?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(12 december 2001)

In het kader van het Europees Initiatief voor Democratie en Mensenrechten (begrotingslijn B7-700) heeft de Commissie financiële steun verleend aan de niet-gouvernementele organisatie (NGO) Latvian Human Rights Committee voor een micro-project onder de naam Informatiedienst voor migratie. De totale begroting van dit project wordt geraamd op 4 300 met een maximale bijdrage van de Europese Gemeenschap van 3 850.

De NGO Latvian Human Rights Committee wil de belangen van de Russischtalige bevolking in Letland beschermen met bijzondere aandacht voor de kwestie van het staatsburgerschap. De doelstelling van het bovengenoemde project was het verstrekken van informatie en juridisch advies over de migratiewetgeving met het oogmerk om het aantal mensen die in Letland wonen zonder enig wettelijk statuut of geldige persoonlijke documenten te verminderen.

Om deze doelstelling te bereiken werden verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder de publicatie van artikels in kranten waarvan het Latvian Human Rights Committee aannam dat ze gelezen werden door de doelgroep. Een van deze publicaties was Panorama Latvii. Er moet op gewezen worden dat de heer Alfreds Rubiks geen enkele uitgeversfunctie bekleedt bij deze krant, hoewel de krant soms zijn standpunten onderschreef.

Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met het departement staatsburgerschap en migratiezaken van het Letse ministerie van Binnenlandse Zaken.