Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3144/01 van Carlos Coelho (PPE-DE) aan de Commissie. Vertragingen bij omzetting richtlijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3144/01 van Carlos Coelho (PPE-DE) aan de Commissie. Vertragingen bij omzetting richtlijnen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3144/01 van Carlos Coelho (PPE-DE) aan de Commissie. Vertragingen bij omzetting richtlijnen.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0218 - 0219


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3144/01

van Carlos Coelho (PPE-DE) aan de Commissie

(12 november 2001)

Betreft: Vertragingen bij omzetting richtlijnen

In juni jl. heb ik de Commissie een vraag over bovengenoemd onderwerp gesteld. Uit recente, openbaar gemaakte verklaringen blijkt dat de omzetting van de richtlijnen over de interne markt in de diverse lidstaten nog steeds te wensen overlaat. Het valt te betreuren dat de harmonisering van de economieën van de 15 lidstaten zo langzaam verloopt, hetgeen dat concurrentievermogen van Europa in deze tijden van wereldwijde economische malaise kan ondermijnen.

Mijn vaderland Portugal is als een van de lidstaten met het slechtste omzettingspercentage uit de bus gekomen: meer dan 12 % van de interne marktwetgeving zou hier niet worden toegepast.

Kan de Commissie in het licht hiervan een overzicht geven van de stand van zaken op dit gebied in de diverse lidstaten en daarbij per lidstaat vermelden bij hoeveel richtlijnen de omzetting vertraging heeft opgelopen?

Kan de Commissie tevens een lijst verstrekken van de richtlijnen waarvan de omzetting in Portugal niet op tijd heeft plaatsgevonden?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(7 december 2001)

Informatie over de stand van de omzetting van de internemarktrichtlijnen door de lidstaten geeft de Commissie in haar halfjaarlijkse Scoreboard van de interne markt. De editie van november 2001 is rechtstreeks naar het geachte parlementslid en naar het secretariaat-generaal van het Parlement gestuurd, en is ook te vinden op http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm. Informatie over de omzetting van alle Gemeenschapsrichtlijnen is te vinden in het jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht(1).

Op 15 oktober 2001 bedroeg de omzettingsachterstand van Portugal voor internemarktrichtlijnen 2,5 %, iets boven het communautaire gemiddelde van 2 %. Daarmee komt Portugal op de tiende plaats. Hoewel Portugal zijn prestaties de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk heeft verbeterd, heeft het nog niet het door de Europese Raad gestelde doel bereikt: een omzetting van 98,5 % of meer van alle internemarktrichtlijnen op het moment van de Europese Raad van Barcelona (15 en16 maart 2002). Nu halen alleen Denemarken, Spanje, Nederland, Finland en Zweden dit doel.

Op het moment is 10 % van de internemarktrichtlijnen nog niet door alle lidstaten omgezet. De Commissie is het met het geachte parlementslid eens dat deze zogenaamde fragmentatiefactor het effect van de interne markt op de economie en de rechten van de burger vermindert omdat het een onnodige juridische onzekerheid creëert. De verantwoordelijkheid hiervoor moet worden gedeeld door alle lidstaten, die zich gezamenlijk moeten inspannen om de wettelijke verplichtingen na te leven, die zij zijn aangegaan toen deze uitstekende richtlijnen werden goedgekeurd. De Commissie heeft in alle gevallen van niet-omzetting inbreukprocedures ingeleid.

Een lijst van de internemarktrichtlijnen waarvoor Portugal nog geen nationale omzettingsmaatregelen aan de Commissie heeft meegedeeld, is ook direct naar het geachte parlementslid en naar het secretariaat van het Parlement gestuurd. Deze lijst geeft de stand van zaken per 20 november 2001.

(1) Achttiende verslag over 2000: COM(2001) 309 def. Deel I.