Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3203/01 van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie. Overdracht bedrijfsonderdeel van Ericsson aan het concern El.Man.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3203/01 van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie. Overdracht bedrijfsonderdeel van Ericsson aan het concern El.Man.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3203/01 van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie. Overdracht bedrijfsonderdeel van Ericsson aan het concern El.Man.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0240 - 0241


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3203/01

van Giovanni Pittella (PSE) aan de Commissie

(20 november 2001)

Betreft: Overdracht bedrijfsonderdeel van Ericsson aan het concern El.Man

Vooropgesteld dat:

- Ericsson in de periode 1995-1997 die voorafging aan de verkoop van de vestiging van Pagani een begin heeft gemaakt met een fase die de werknemers voorbereidende fase op de verkoop noemden;

- Ericsson in juni 1998 aan de vakbonden heeft medegedeeld voornemens te zijn de twee productieonderdelen in aparte bedrijven onder te brengen, de productie van printplaten in PCB SpA en de assemblage in PBA SpA, om de twee bedrijfsonderdelen direct daarna over te dragen;

- PCB SpA in januari 1999, na zes maanden durende onderhandelingen, is overgedragen aan het concern El.Man uit Corropoli;

- de installaties en machines van de nieuwe vennootschap vanwege het ontbreken van investeringen van de kant van Ericsson praktisch obsoleet waren en niet alleen voor de productie, maar ook de gezondheid van de arbeiders een ernstig risico vormden;

- in het bedrijfsplan en in de ondertekende vakbondsakkoorden meer investeringen en meer garanties in het vooruitzicht waren gesteld dan de twee vennootschappen boden, en met name:

- Ericsson in een commerciële overeenkomst El.Man garandeerde dat eventuele verliezen tot en met 31 december 2000 gedekt zouden zijn, terwijl in de vakbondsakkoorden werd gegarandeerd dat de werkgelegenheid voor vijf jaar behouden zou blijven.

Aangezien Ericsson:

- de verschillende verzoeken van de plaatselijke vakbonden tot oprichting en interventie van de commissie die de inachtneming van het bedrijfsplan en de ondertekende akkoorden moest controleren heeft genegeerd;

- niet heeft geverifieerd of de printplaten voor de bij PBA SpA bestelde producten door PCB SpA werden geproduceerd;

- de bestellingen vanaf maart 2001 bijna in zijn geheel heeft geannuleerd, waarop er tussen de plaatselijke vakbonden en PCB SpA een geschil is ontstaan over het verzoek van deze laatste om voor de werknemers een gewoon en buitengewoon werkloosheidsfonds in te stellen, hetgeen ingaat tegen de vakbondsakkoorden;

Hoe denkt de Commissie op te treden om de onaangename gevolgen van de beschreven gebeurtenissen te herstellen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(17 januari 2002)

De door het geachte parlementslid vermelde feiten, volgens welke Ericsson verplichtingen op commercieel gebied en inzake het behoud van de werkgelegenheid niet is nagekomen, lijken niet onder het Gemeenschapsrecht te vallen.

Derhalve is het aan de nationale autoriteiten om de gevolgen van de beschreven situatie te beoordelen en de eventuele verantwoordelijkheid van de betrokken partijen vast te stellen.