Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3312/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Stem van de Europese Unie in de wereld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3312/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Stem van de Europese Unie in de wereld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3312/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Stem van de Europese Unie in de wereld.

Publicatieblad Nr. 160 E van 04/07/2002 blz. 0095 - 0095


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3312/01

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(28 november 2001)

Betreft: Stem van de Europese Unie in de wereld

De in het kleine emiraat Qatar gevestigde televisiezender Al Jazira, die via de satelliet wordt ontvangen, is erin geslaagd om CNN te wippen en diens plaats als belangrijkste informatiemedium in de Arabische wereld in te nemen. De zender is het venster geworden waardoor een groot deel van de wereld de gebeurtenissen in Afghanistan gadeslaat.

De twee voornoemde zenders delen in deze cruciale omstandigheden de hegemonie over de satelliettelevisie. Gelet hierop vragen vele Europeanen zich af waarom er geen Europees televisiekanaal bestaat dat via de satelliet uitzendt en de strijd met CNN en Al Jazira aanbindt om de stem van Europa naar alle uithoeken van de wereld uit te dragen.

Is de Commissie van oordeel dat zij, op de wijze die zij wenselijk acht, moet meewerken aan de ontwikkeling van een Europees televisienet, via de satelliet, om te waarborgen dat Europa in de wereld een eigen stem heeft en niet slechts toekijkt hoe de wereldgebeurtenissen elkaar opvolgen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(13 februari 2002)

De Commissie exploiteert reeds namens de EU-instellingen een satelliet televisiezender, Europe by Satellite (EbS), die beeldmateriaal verschaft aan de omroeporganisaties en aan de TV- nieuwsdiensten.

De programma's van EbS worden over het gehele Europese continent uitgezonden en zijn eveneens beschikbaar op Internet:

- de Europese Unie op Internet: http://europa.eu.int

- de mediatheek op Internet: http://europa.eu.int/comm/mediatheque

- Europe by Satellite op Internet: http://europa.eu.int/comm/ebs

- het perscentrum op Internet: http://europa.eu.int/comm/press-room

EbS kan echter niet echt worden beschouwd als een mogelijke concurrent voor CNN en Al Jazira om twee redenen. Eerst en vooral omdat de Commissie geen redactionele standpunten in de programma's van deze zender uiteenzet, maar enkel gebeurtenissen en beeldmateriaal van de EU-instellingen uitzendt. Ten tweede moet ook rekening worden gehouden met het meertalige karakter van de Unie; CNN zendt enkel in het Engels uit, Al Jazira in het Arabisch, terwijl EbS de gewoonten van de Europese instellingen op taalkundig gebied moet respecteren en dus, zoveel mogelijk, in de elf officiële talen moet uitzenden.

Zoals het geachte parlementslid misschien weet, bestaat er één satelliet televisiestation in Europa, namelijk Euronews, dat vanuit Frankrijk onmiddellijk in verschillende talen uitzendt. Van bij het begin hebben zowel het Parlement als de Commissie dit pan-Europese initiatief financieel en politiek gesteund. In november 2001 hebben Euronews en de Commissie in samenwerking met het Parlement een contract ondertekend met het oog op een volledige maar redactionaal onafhankelijke berichtgeving over EU-zaken.