Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3517/01 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Italiaanse overheidssteun voor de scheepvaartsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3517/01 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Italiaanse overheidssteun voor de scheepvaartsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3517/01 van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie. Italiaanse overheidssteun voor de scheepvaartsector.

Publicatieblad Nr. 160 E van 04/07/2002 blz. 0129 - 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3517/01

van Christos Folias (PPE-DE) aan de Commissie

(8 januari 2002)

Betreft: Italiaanse overheidssteun voor de scheepvaartsector

In de EU-lidstaten bestaan financierings- en fiscale regelingen voor steun aan de nationale scheepvaartsectoren. In 1997 heeft de Europese Commissie richtsnoeren opgesteld voor het beoordelen van de verenigbaarheid van de nationale steunregelingen voor de scheepvaartsector met het Gemeenschapsrecht. Doel van de richtsnoeren is het nader tot elkaar brengen van het beleid van de afzonderlijke lidstaten en het vermijden van oneerlijke intracommunautaire concurrentie.

1. Is de Commissie op de hoogte van berichten in de Italiaanse pers dat het scheepvaartbedrijf Grimaldi in Italië overheidssteun heeft ontvangen ten belope van 19 miljoen dollar in 1996, 45 miljoen dollar in 1997 en 32 miljoen dollar in 1998, en dit bovenop de steun die het in overeenstemming met de richtsnoeren had ontvangen? Is het de Commissie verder bekend dat het bedrijf Grimaldi in dezelfde periode vijf roroschepen op stapel heeft gezet en nog eens vijf van haar roroschepen heeft aangepast c.q. gerepareerd?

2. Kan de Commissie gedetailleerde informatie geven over alle gevallen van overheidssteun aan het bedrijf Grimaldi vanaf 1996, inclusief de specifieke doelstellingen en de criteria op basis waarvan de afzonderlijke steunbedragen door de Italiaanse autoriteiten en de Commissie zijn goedgekeurd?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(15 februari 2002)

1. De Commissie heeft (bij brief aan Italië van 13.5.1998 nr. SG (98) D/3776) geval nr. N 350/97 steun aan scheepvaartbedrijven Italiaans tweede register goedgekeurd. Deze regeling voorziet in de terugbetaling van 100 % van de inkomstenbelasting en sociale lasten van zeelieden en een gedeeltelijke verlaging van de bedrijfsbelasting die door scheepvaartmaatschappijen wordt betaald op winsten uit schepen die in het internationale register (tweede register) zijn ingeschreven. De regeling is van onbepaalde duur en derhalve nog van toepassing. De Commissie kan zo nodig aanpassingen van de regeling overwegen.

Voorts heeft de Commissie, bij de brief aan Italië van 18.8.1999 (nr. SG(99) D/6875), steun goedgekeurd voor de verlaging van de sociale kosten ten aanzien van EG-zeelieden die tewerkgesteld zijn op schepen van zeevervoersbedrijven onder Italiaanse vlag die cabotagediensten verrichten in Italië (geval nr. N 396/99).

In 1996 zijn opleidingssteunmaatregelen (geval nr. NN 75/96) goedgekeurd.

Regionale steun aan Sardinië is door de Commissie niet-verenigbaar met het EG-Verdrag verklaard krachtens een eerste negatieve beslissing (zaak nr. 23/96) en een tweede negatieve beslissing (geval nr. C 71/97).

Eerdere regelingen (Italiaanse wetten die teruggaan tot 1993) die onder meer voorzagen in investeringsfaciliteiten moeten intussen aangepast zijn aan de in 1989 en 1997 vastgestelde richtsnoeren (Communautaire richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer(1)), zoals door de Commissie gevraagd door middel van haar voorstel inzake passende maatregelen.

De Commissie is niet op de hoogte van enige andere steunregeling voor de maritieme sector in Italië gedurende de periode 1998-1999 of van enige aan het scheepvaartbedrijf Grimaldi verleende individuele steun zoals vermeld door het geachte parlementslid. Gedurende deze periode is aan dit bedrijf evenmin enige communautaire steun krachtens PACT verleend.

2. Ingeval de Commissie in kennis wordt gesteld van een staatssteunregeling neemt zij, na de regeling als zodanig te hebben onderzocht, haar beslissing die gewoonlijk een aantal criteria omvat die de betrokken lidstaat moet respecteren wanneer hij steun uitbetaalt aan individuele ondernemingen. Mocht er evenwel sprake zijn van enige verkeerde toepassing van een goedgekeurde staatssteunregeling, dan kan de Commissie per geval de krachtens een regeling aan individuele ondernemingen verleende steun onderzoeken. Aangezien dit gelukkig niet de normale procedure is, wordt de Commissie niet noodzakelijk op de hoogte gebracht van de krachtens een goedgekeurde regeling aan een individueel bedrijf verleende bedragen.

(1) PB C 205 van 5.7.1997, blz. 5.