Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3665/01 van Didier Rod (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een stuwdam in Belize.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3665/01 van Didier Rod (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een stuwdam in Belize.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3665/01 van Didier Rod (Verts/ALE) aan de Commissie. Bouw van een stuwdam in Belize.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0044 - 0045


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3665/01

van Didier Rod (Verts/ALE) aan de Commissie

(15 januari 2002)

Betreft: Bouw van een stuwdam in Belize

De regering van Belize, Midden-Amerika, heeft haar steun toegezegd voor de bouw van een stuwdam voor een waterkrachtcentrale in het dal van de rivier de Macal op voorstel van het in Canada gevestigde Fortis Incorporated. Het Natural History Museum of London, de adviseur van Fortis inzake de gevolgen voor de natuur, heeft verklaard dat de dam een aanzienlijke en onomkeerbare vermindering van de biodiversiteit zou veroorzaken, de Midden-Amerikaanse biologische corridor zou fragmenteren en zou leiden tot de vernietiging van de natuurlijke leefomgeving van zeldzame en bedreigde diersoorten, waaronder de jaguar, de tapir en de rode ara. Het toekomstige stuwmeer zal bovendien tot dusver nog niet onderzochte archeologische Maya-sites onder water zetten.

De EU heeft momenteel 18 projecten in Belize ten belope van 21 118 929,49. De bouw van de stuwdam heeft directe of indirecte gevolgen voor veel van deze projecten, bijvoorbeeld het Maya Archaeological Sites Development Programma (ACP.RPR.544), dat tot doel heeft een beter inzicht te krijgen in het Maya-erfgoed in deze regio. De bouw van de voorgestelde dam zal ertoe leiden dat een belangrijk deel van het archeologisch erfgoed voor altijd zal verdwijnen en de waarde van onze investeringen wordt ondermijnd.

De dam zal ook gevolgen hebben voor projecten met het oog op het behoud van de biodiversiteit, zoals een project van 1 miljoen voor het beheer van de reservaten van Crooked Tree en het Cockscomb-bekken (B7-6200/1999-41). Volgens een vooraanstaand deskundige zou de dam een definitieve aantasting betekenen van de verspreidingspatronen van de jaguar en de genetische uitwisseling binnen en buiten het Cockscomb-bekkengebied, dat momenteel als een van de voornaamste plekken voor het behoud van de jaguar wordt beschouwd (Dr. Alan Rabinowitz, Director of Science, Wildlife Conservation Society, 22 maart 1999).

Heeft de EU contact gezocht met de regering van Belize in verband met de problemen die de bouw van de dam zal veroorzaken voor haar projecten? Zo niet, wanneer en in welke context is zij voornemens dit te doen?

Heeft de EU gezien het feit dat het stuwdamproject strijdig is met de beginselen van het verdrag inzake biodiversiteit contact opgenomen met het secretariaat van het biodiversiteitsverdrag in verband met het stuwdamproject? Is zij voornemens dit te doen?

Het vermogen van de waterkrachtcentrale bedraagt slechts 7 megawatt. Zou de EU bereid zijn te helpen bij de financiering van minder schadelijke energieprojecten in Belize, bijvoorbeeld warmte-krachtkoppeling met gebruik van biomassa?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(28 februari 2002)

Het is de Commissie bekend dat het Canadese bedrijf Fortis Incorporated een voorstel heeft gedaan voor de aanleg van een waterkrachtcentrale met een groot stuwbekken in Chalillo aan de rivier Macal.

De regering van Belize heeft haar steun toegezegd voor dit project, waarvoor een reeks (voorbereidende) haalbaarheidsstudies is verricht, alsmede een milieueffectrapportage en een beoordeling van de sociale gevolgen.

De steun van de overheid is het gevolg van de verklaring van geen bezwaar van de Nationale Commissie Milieuevaluatie (NEAC), die alle documentatie voor het project heeft beoordeeld, met inbegrip van het milieueffectrapport.

De aanleg van de stuwdam is een belangrijk twistpunt tussen de Belizaanse overheid en plaatselijke en internationale niet-gouvernementele milieuorganisaties die bezorgd zijn over de mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu.

Het bureau van de Commissie in Belize is tijdens de beoordelingsfase van het project, dat op initiatief van de particulier sector tot stand is gekomen, niet door de regering ingelicht of geraadpleegd.

De Commissie kent de volledig inhoud van het milieueffectrapport niet, en kan zich daarom moeilijk voor of tegen het project uitspreken.

Het ontwikkelingsprogramma voor archeologische Maya-sites (gefinancierd via het zesde Europees Ontwikkelingsfonds) is voornamelijk ten goede gekomen aan de twee locaties Lubantuum en Nim Li Punit. Deze bevinden zich beide in het zuiden van het land, in een gebied stroomopwaarts van het dal van de Macal. De voorgestelde dam ondermijnt daarom niet specifiek de waarde van de investeringen die met een bijdrage van de Gemeenschap zijn gedaan. De projecten die gefinancierd worden uit de begrotingslijn voor het milieu en betrekking hebben op het beheer van de reservaten Crooked Tree en Cockscomb Basin, worden uitgevoerd door de Belize Audubon Society, die lid is van de NEAC. Volgens de gegevens van de Commissie is de Belize Audubon Society niet tegen de aanleg van de dam. De Society is volledig bekend met het milieueffectrapport en dringt, zoals bekend, aan op strikte tenuitvoerlegging van het milieubeheersplan.

De voorgestelde centrale heeft een vermogen van slechts zeven megawatt. De elektriciteitsmaatschappij van Belize zal zeker alternatieve energiebronnen moeten overwegen om in de toenemende elektriciteitsbehoefte van het land te kunnen voorzien. De suikerindustrie van Belize is, voor zover de Commissie bekend, van plan geweest de Europese Investeringsbank te benaderen voor een financiële bijdrage aan de bouw van een bagasse-warmtekrachtcentrale.

Het negende EOF is met name gericht op armoedebestrijding, met als zwaartepunt rurale ontwikkeling en landbouwproductie. Gezien het geringe bedrag dat voor Belize aan programmeerbare middelen beschikbaar is (7,8 miljoen), kan niet worden overwogen dit in te zetten voor activiteiten buiten de genoemde concentratiesector. Indien middelen beschikbaar zijn kan echter, wanneer een goed projectvoorstel wordt ingediend, goedkeuring worden verleend voor de financiering van NGO-projecten op het gebied van milieubescherming via de beschikbare begrotingslijnen, op basis van de jaarlijkse oproep tot het indienen van voorstellen.

Gezien het bovenstaande heeft de Commissie geen voornemen om deze kwestie voor te leggen aan het secretariaat van het verdrag inzake biologische diversiteit. Het secretariaat heeft volgens het biodiversiteitsverdrag overigens geen controlerende taak wat de uitvoering van het verdrag betreft, en er is ook geen ander lichaam dat op de naleving of de tenuitvoerlegging toeziet. Voorzover de Commissie bekend is, heeft Belize zijn tweede nationale verslag over de tenuitvoerlegging van het verdrag nog niet ingediend, wat zou moeten gebeuren voor de eerstvolgende conferentie van de partijen (8/19 april 2002 in Den Haag). Het rapport zou kunnen dienen als basis voor een op feiten gebaseerde beoordeling van de aanpak van deze zaak door Belize, indien de autoriteiten zulks wensen. Dergelijke rapporten worden gepubliceerd op de website van het verdrag (http://www.biodiv.org/world/reports.asp?t=s).