Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0307/01 van Pietro-Paolo Mennea (ELDR) aan de Commissie. Geweld tegen scheidsrechters.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0307/01 van Pietro-Paolo Mennea (ELDR) aan de Commissie. Geweld tegen scheidsrechters.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0307/01

van Pietro-Paolo Mennea (ELDR) aan de Commissie

(2 februari 2001)

Betreft: Geweld tegen scheidsrechters

In de Italiaanse voetbalcompetities is het geweld tegen scheidsrechters een serieus probleem geworden, niet alleen omdat de persoonlijke veiligheid van de scheidsrechters wordt bedreigd, maar ook vanwege het slechte voorbeeld dat hiermee aan de samenleving wordt gegeven. Uit berichten in de pers en contacten met bestuursleden van de scheidsrechtersverenigingen heb ik vernomen dat de scheidsrechters steeds vaker het slachtoffer zijn van moreel en fysiek geweld en allerlei soorten dreigementen. Enkele van de talrijke gevallen die zich recentelijk hebben voorgedaan: een scheidsrechter in de Italiaanse eredivisie (serie A) werd tijdens een wedstrijd met de dood bedreigd, en op 3 december 2000 werd in San Cassiano (Lecce Apulië) een scheidsrechter in de overgangsklasse (Promozione) zelfs met een pistool bedreigd terwijl hij zich in de kleedkamer bevond.

Welke stappen zal de Commissie naast de voor zulke gevallen reeds bestaande maatregelen ondernemen om ten minste te proberen dit ernstige verschijnsel in te dammen? Acht zij het niet noodzakelijk dat in het kader van de programma's ten behoeve van de sport speciale aandacht wordt besteed aan de bestrijding van geweld in de sport?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(10 september 2001)

Net als het geachte parlementslid maakt de Commissie zich zorgen over het geweld in de sport, met name tegen scheidsrechters.

In het verslag van verslag van Helsinki over sport(1) heeft de Commissie getoond hoeveel belang zij hecht aan ethische sportbeoefening, die als voorbeeld kan dienen voor alle sporters, met name jongeren. Zij zegt daarin dat geweld tijdens sportevenementen onaanvaardbaar is. De Commissie gaf ook aan dat er behoefte is aan gezamenlijke initiatieven van de partners uit de sportwereld, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. Wat betreft geweld in stadions en de bescherming van scheidsrechters ligt de bevoegdheid in de eerste plaats bij de lidstaten in samenwerking met de organisatoren van de sportevenementen, meestal verenigingen of federaties.

In het kader van de politiesamenwerking zijn initiatieven genomen om het hooliganisme in het voetbal te bestrijden, die hebben geleid tot een betere samenwerking tussen de politiediensten van de lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om politiemensen naar andere lidstaten uit te zenden om supporters op te sporen en met de plaatselijke autoriteiten samen te werken; het opstellen van gemeenschappelijke normen voor veiligheidsmaatregelen in landen waar internationale sportevenementen gehouden worden; aanbevelingen van de Raad voor de preventie en beheersing van ongeregeldheden tijdens voetbalwedstrijden. Een recent voorbeeld is het Nederlands-Belgische project Politie-expertise Euro 2000, waarin de rol van de politie in het Euro 2000-voetbalkampioenschap geëvalueerd wordt. Het doel is conclusies te trekken over hoe de maatregelen en samenwerking voor vergelijkbare evenementen in de toekomst verder kunnen worden verbeterd. Het project werd gefinancierd door het OISIN-programma voor politie- en douanesamenwerking van de EU.

De Commissie deelt het geachte parlementslid tevens mede dat de lidstaten van de EU, onder auspiciën van de Raad van Europa, samenwerken in het kader van de Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden(2).

Tot slot wijst de Commissie het geachte parlementslid erop dat er geen specifiek programma is ter ondersteuning van de sport.

(1) Verslag van de Europese Commissie aan de Europese Raad teneinde de bestaande sportstructuren te vrijwaren en de sport haar sociale functie in het kader van de Gemeenschap te laten behouden Verslag van Helsinki over sport COM(1999) 644 van 1.12.1999.

(2) Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden Reeks van de Europese Verdragen, nr. 120 19 augustus 1985.