Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0520/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Team Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0520/01 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Team Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0520/01

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(22 februari 2001)

Betreft: Team Europa

Kan de Commissie mededelen hoe het Team Europa er op het ogenblik voorstaat? Hoeveel mensen zijn momenteel in Zweden bij de informatiewerkzaamheden betrokken, wie zijn dat, welk honorarium wordt voor sprekers aanbevolen, hoe wordt Team Europa op de markt gebracht, welke kredieten heeft de Commissie voor het begrotingsjaar 2000 gereserveerd voor uitgaven in verband met Team Europa en wat zijn de geraamde kosten voor 2001?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(23 april 2001)

Team Europe bestaat uit 520 over de lidstaten verspreide leden. Over het algemeen zijn dit docenten, onderzoekers, adviseurs of mensen met een economische achtergrond die zijn gespecialiseerd op uiteenlopende gebieden van de Europese politiek. De leden van het Team geven, uitsluitend op

verzoek, lezingen over de verschillende aspecten van het communautaire beleid op scholen en universiteiten, in het verenigingswezen en voor diverse beroepsgroepen (via kamers van koophandel, beroeps- en landbouworganisaties).

De Zweedse tak van Team Europe telt 25 leden.

De leden van Team Europe worden niet betaald door de Commissie en er bestaat geen uitdrukkelijk voorschrift terzake. Hun eventuele beloning wordt in beginsel per geval vooraf overeengekomen tussen de organisator van de lezing en de spreker van Team Europe. Bepaalde activiteiten worden belangeloos verricht, bijvoorbeeld op scholen of voor het verenigingswezen.

De marketing van Team Europe gebeurt op meerdere manieren. Op Europees niveau bestaat er een webpagina van Team Europe op de Europa-site. Deze regelmatig geactualiseerde pagina beschrijft de leden zowel per nationale afdeling als per specialisatiegebied. Daarnaast beschikken bepaalde vertegenwoordigingen over hun eigen Team Europe-pagina op hun internetsite. Er zijn brochures over Team Europe samengesteld en vertaald in alle talen van de Gemeenschap. Zij kunnen door de leden met name bij hun lezingen worden verspreid. Tenslotte geven de leden door middel van hun contacten zelf bekendheid aan hun activiteiten.

De steun van de Commissie aan het netwerk bestaat in het bijzonder uit de oprichting van een helpdesk voor de sprekers (de Team Europe Information Service TEIS). Het doel hiervan is hen te voorzien van alle documentatie, informatie en educatie die nodig is voor een goed functionerend netwerk. De bestedingen van TEIS voor het begrotingsjaar 2000 (december 1999 tot november 2000) bedroegen 667 148,30. Daarnaast werd in september 2000 een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van het netwerk (kosten: 139 098,26). Het huidige begrotingsjaar loopt van december 2000 tot september 2001; het toegekende budget bedraagt 525 118,39.