Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0753/01 van Giovanni Procacci (ELDR) aan de Commissie. Aanbestedingen voor slagbomen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0753/01 van Giovanni Procacci (ELDR) aan de Commissie. Aanbestedingen voor slagbomen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0753/01

van Giovanni Procacci (ELDR) aan de Commissie

(7 maart 2001)

Betreft: Aanbestedingen voor slagbomen

De huidige Italiaanse regelgeving voor goedkeuring van slagbomen, in het bijzonder besluit nr. 223 van de minister van Openbare Werken van 18 februari 1992, zoals gewijzigd bij de besluiten van 15 oktober 1996, 3 juni 1998 en 11 juni 1999, is nog steeds niet in overeenstemming met de Europese normen zoals in april 1998 goedgekeurd door het Europees Comité voor Normalisatie CEN, die uiterlijk in oktober 1998 in Italië van kracht hadden moeten worden.

Vooruitlopend op artikel 4 van genoemd ministerieel besluit verstuurde de autowegenexploitant ANAS 6 maanden eerder een circulaire die de aanbestedende diensten toestond om van inschrijvers te verlangen, op straffe van uitsluiting van de procedure, dat ze resultaten overleggen van crash tests uitgevoerd door een van de twee keuringsbureaus die dit soort tests mogen verrichten. Dat betekent dat erkende kleine en middelgrote bedrijven belemmerd worden in hun deelname aan de aanbestedingsprocedure doordat ze vooraf resultaten van crash tests moeten overleggen waarvoor ze telkens opnieuw aanzienlijke kosten moeten maken en waarvoor ze zijn aangewezen op het geringe aantal keuringsbureaus die over deze resultaten beschikken. Die bureaus kunnen bovendien zelf uitmaken, op basis van de met de aanbesteding gemoeide bedragen, of ze al dan niet testresultaten zullen afgeven. Aldus bepalen ze wie wel en wie niet op een aanbesteding kan inschrijven.

Is de Commissie bereid:

1. na te gaan of het bewuste ministerieel besluit aan de Europese regelgeving voldoet;

2. na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden voor eerlijke en vrije mededinging bij de aanbestedingsprocedures voor slagbomen voor de Italiaanse tolpoorten, teneinde monopolievorming en het daaruit voortvloeiende uitsterven van het midden- en kleinbedrijf in de betrokken sector te voorkomen?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(2 april 2001)

De Commissie heeft kennis genomen van de door het geachte parlementslid genoemde problemen. Per brief van 6 december 2000 heeft zij de Italiaanse autoriteiten om nadere informatie gevraagd, zodat zij kan nagaan of de Italiaanse voorschriften inzake de goedkeuring van slagbomen in overeenstemming zijn met de uit het communautaire recht voortvloeiende verplichtingen.

De kwestie is ook aan de orde gekomen tijdens een vergadering met de Italiaanse autoriteiten in Rome op 19 december 2000. Deze hebben de Commissie bij die gelegenheid hun volledige medewerking toegezegd en hebben toegezegd de verlangde informatie ter zake te zullen verstrekken.