Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0876/01 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Voedselhulp voor Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0876/01 van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie. Voedselhulp voor Rusland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0876/01

van Niels Busk (ELDR) aan de Commissie

(27 maart 2001)

Betreft: Voedselhulp voor Rusland

Uit het speciaal verslag van het Rekenhof over het programma voor levering van landbouwproducten aan de Russische Federatie(1) blijkt hoe problematisch de levering van goederen aan Rusland is.

1. Denkt de Europese Commissie bij eventuele komende voedselhulpcampagnes te vermijden om te leveren aan landen waar bij de exporteurs van de Gemeenschap commerciële belangstelling voor bestaat?

2. Bestaat er voor de Europese Commissie aanleiding, gezien de ervaringen met afspraken van land tot land voor voedselhulp aan Rusland, om de verantwoordelijkheid van de exporteurs naar dat land te herzien - cf. de vroegere vragen E-0979/00(2) en 2792/00(3)?

(1) PB C 25 van 25.1.2001.

(2) PB C 89 E van 20.3.2001, blz. 6.

(3) PB C 113 E van 18.4.2001, blz. 177.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(7 juni 2001)

1. Het beleid van de Gemeenschap inzake voedselhulp en het beheer daarvan is erop gericht de voedselzekerheid van ontwikkelingslanden te verbeteren.

In overeenstemming met het voedselhulpverdrag en de bijbehorende gedragscode wordt dat beleid zorgvuldig zo uitgestippeld dat in de ontvangende landen geen nadelige effecten op de productiestructuur en de structuur voor commerciële invoer optreden.

Van de bovengenoemde beginselen is slechts zelden afgeweken, namelijk in enkele spoedeisende gevallen in landen die een economische crisis doormaakten waarbij een onmiddellijke (en tijdelijke) reactie noodzakelijk werd geacht.

Wat de toekomst betreft, werkt de Commissie momenteel op basis van een evaluatie van het instrumentarium op het gebied van voedselhulp/voedselzekerheid aan een mededeling over voedselhulp en voedselzekerheid waarin de bovengenoemde beginselen zullen worden herhaald.

2. Schriftelijke vraag E-979/00 van het geachte parlementslid(1) betrof het zeer specifieke onderwerp van de wederinvoer van producten waarvoor een uitvoerrestitutie was toegekend. Schriftelijke vraag E-2792/00 van het geachte parlementslid(2) had betrekking op hetzelfde onderwerp.

Uit speciaal verslag nr. 18/2000 van de Rekenkamer over het programma voor de voorziening van de Russische Federatie met landbouwproducten blijkt niet dat er sprake is geweest van wederinvoer van producten in de Gemeenschap. Voorts werden voor de leveringen in het kader van dit programma geen uitvoerrestituties toegekend (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2802/98 van de Raad van 17 december 1998 betreffende een programma om de Russische Federatie van landbouwproducten te voorzien(3)).

Wat de uitvoer met restituties naar Rusland betreft heeft de Commissie, om het werk van de exporteurs te vergemakkelijken, bijzondere maatregelen vastgesteld bij beschikking van 28 juli 1999, die is verlengd bij beschikking van 21 juni 2000.

(1) PB C 89 E van 20.3.2001.

(2) PB C 113 E van 18.4.2001.

(3) PB L 349 van 24.12.1998.