Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0917/01 van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie. Gezondheidsaspecten van amalgaam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0917/01 van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie. Gezondheidsaspecten van amalgaam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0917/01

van Anneli Hulthén (PSE) aan de Commissie

(28 maart 2001)

Betreft: Gezondheidsaspecten van amalgaam

Acht de Commissie het gebruik van amalgaam een volksgezondheidsprobleem in de Unie? Zo ja, heeft zij plannen over de toekomstige ontwikkeling?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(18 juni 2001)

Amalgaam valt onder de medische hulpmiddelen van richtlijn 93/42/EEG van 14 juni 1993(1) betreffende medische hulpmiddelen. In 1997 heeft een werkgroep, opgericht door de groep deskundigen medische hulpmiddelen bestaande uit vertegenwoordigers van nationale overheden, patiënten, tandheelkundige beroepskringen en de industrie, een verslag voorgelegd over het gebruik van amalgaam in verband met gezondheidsproblemen. Hierin werd onder andere geconcludeerd dat al het materiaal voor tandheelkundig gebruik eventueel negatieve reacties kan veroorzaken en dat het meeste materiaal toxische bestanddelen bevat. Er werd evenwel ook geconcludeerd dat uit de momenteel beschikbare gegevens blijkt dat kwik in amalgaamvullingen geen onaanvaardbaar risico voor de algemene volksgezondheid oplevert. Beperkte reacties op amalgaamvullingen van tanden en ander tandheelkundig materiaal komen voor, maar zijn betrekkelijk zeldzaam; dergelijke reacties treden ook op bij als alternatief voor amalgaam gebruikt materiaal. Volgens het verslag zijn de voordelen van amalgaamvullingen aanzienlijk hoger dan de bewezen risico's en de risico-batenverhouding komt overeen met de huidige kennis en stand van de techniek.

De Commissie en de nationale overheden zullen in nauwe samenwerking met de andere betrokken kringen het gebruik van amalgaam voor tandheelkundige doeleinden voortdurend nauwkeurig onderzoeken en de ontwikkeling van vervangend materiaal en hun gevolgen voor de gezondheid nauwgezet volgen.

(1) PB L 169 van 12.7.1993.