Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/01 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Accijns op alcoholische dranken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/01 van Bill Miller (PSE) aan de Commissie. Accijns op alcoholische dranken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1029/01

van Bill Miller (PSE) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Accijns op alcoholische dranken

De Commissie houdt zich al lang bezig met de kwestie van accijnsheffing op alcoholische dranken. Artikel 93 biedt een rechtsgrondslag voor de invoering van een geharmoniseerde structuur voor accijnzen op alcoholische dranken, teneinde de instelling en de werking van de interne markt te verzekeren.

Niettemin is de Commissie er niet in geslaagd met een voorstel te komen inzake accijnsheffing op alcoholische dranken. Naar ik heb begrepen, vindt er momenteel een nieuw onderzoek over dit onderwerp plaats. Wanneer worden dit onderzoek en de reactie van de Commissie daarop gepubliceerd?

Kan de Commissie de verzekering geven dat zij geen maatregelen zal voorstellen of activiteiten ontplooien waardoor de discriminatie ten gunste van een bepaalde categorie dranken zou worden versterkt, en dat zij blijft streven naar invoering van een stelsel dat ervoor zorgt dat de concurrentie op de interne markt niet wordt verstoord?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(30 mei 2001)

In het kader van de voorbereiding van het volgende verslag van de Commissie over het niveau van de minimumaccijns en de door de lidstaten op alcoholhoudende dranken toegepaste accijnstarieven is door een particulier consultant een studie uitgevoerd over de concurrentie tussen verschillende soorten alcoholhoudende dranken. Deze studie is pas klaar. Daarnaast raadpleegt de Commissie alle lidstaten alsook de belanghebbende gezondheids- en handelsorganisaties. Dit proces is thans bijna afgerond. De Commissie stelt op basis van de ontvangen informatie en adviezen een verslag op dat de komende maanden zou moeten worden goedgekeurd. Tot dusver is nog niet beslist of dit verslag moet vergezeld gaan van een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de minimumaccijns op alcoholhoudende dranken.

De Commissie kan niet vooruit lopen op de resultaten van het verslag. Zij kan de geachte Afgevaardigde evenwel de verzekering geven dat zij nota heeft genomen van de standpunten van de handelsorganisaties en de lidstaten met betrekking tot een mogelijke discriminatie tussen de verschillende categorieën dranken en de verstoring van de concurrentie op de interne markt. Deze kwesties zullen in het verslag worden behandeld.