Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1173/01 van André Brie (GUE/NGL) aan de Raad. Ontwapening UCK sinds eind 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1173/01 van André Brie (GUE/NGL) aan de Raad. Ontwapening UCK sinds eind 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1173/01

van André Brie (GUE/NGL) aan de Raad

(24 april 2001)

Betreft: Ontwapening UCK sinds eind 2000

Onder verwijzing naar mijn schriftelijke vraag E-2287/00(1) (betreffende illegale wapendepots en gewapende incidenten in Kosovo) van 11 juli 2000 en het bijbehorende antwoord van 20 november 2000, verzoek ik de Raad het volgende mede te delen:

1. Hoeveel geweren, pistolen, ondersteunende wapens, machinegeweren en mortieren, anti-tankraketten, luchtafweergeschut, explosieven en munitie heeft KFOR sinds eind 2000 in Kosovo ingezameld?

2. Hoeveel illegale wapendepots hebben UNMIK respectievelijk KFOR sinds eind 2000 in Kosovo ontdekt?

3. Welke informatie is er over verdere illegale wapendepots in Kosovo?

(1) PB C 113 E van 18.4.2001, blz. 80.

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-1173/01 en 1209/01

(20 juli 2001)

De Raad is ten zeerste bezorgd over de hoeveelheid illegale wapens in Kosovo, waardoor het geweld en de criminaliteit niet alleen in Kosovo, maar in de hele regio in de hand worden gewerkt. In zijn antwoord op de vraag van het geachte parlementslid, van vorig jaar, wees de Raad erop dat de EU niet rechtstreeks verantwoordelijk is voor de openbare orde en de veiligheid in Kosovo, noch voor de opstelling van desbetreffende misdaadstatistieken. Krachtens Resolutie 1244 van de VN-veiligheidsraad vallen deze zaken geheel onder de bevoegdheid van UNMIK (VN-missie in Kosovo) en van KFOR (de NAVO-troepenmacht in Kosovo). Beide instanties brengen geregeld verslag uit aan de secretaris-generaal en aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, respectievelijk aan de NAVO (ook over de door het geachte parlementslid aan de orde gestelde punten).

De Raad is onverkort voorstander van de volledige uitvoering van Resolutie 1244 van de VN-veiligheidsraad, ook voor wat betreft de belangrijke en delicate aspecten waar de geachte afgevaardigde naar verwijst. De Raad spreekt voorts zijn grote waardering uit voor de inspanningen van UNMIK en KFOR, alsmede voor hun geslaagde optreden bij de bestrijding van criminaliteit en illegale wapenhandel.