Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1389/01 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Crisis in de sector levanttabak in Apulië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1389/01 van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie. Crisis in de sector levanttabak in Apulië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1389/01

van Adriana Poli Bortone (UEN) aan de Commissie

(7 mei 2001)

Betreft: Crisis in de sector levanttabak in Apulië

In de sector levanttabak in de streek Salento (Apulië, Italië) is sprake van een crisis die te wijten is aan een verlaging van de productiequota's, waardoor distorsies ontstaan ten opzichte van de Griekse levanttabak waaraan een hogere communautaire premie wordt toegekend. Is de Commissie gezien bovenstaande overweging van plan maatregelen te treffen om de problemen van de tabakssector op structurele wijze op te lossen door, zij het maar voorlopig, een communautaire premie te verlenen aan deze producten gezien de kwaliteit ervan?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(4 juli 2001)

De huidige crisis bij salentini-tabak wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door afzetproblemen op de markt ondanks de verlaging van de productiequota waartoe voor dergelijke tabak is besloten.

Deze crisis treft niet de Griekse oriënttabak, waarnaar een goede vraag bestaat. Deze tabak kan tegen bevredigende prijzen op de markt worden afgezet.

Voor een structurele oplossing van de problemen met oriënttabak in de regio Apulië kan worden gezorgd via de regeling voor de opkoop van productiequota die is ingesteld bij de hervorming van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) in 1998. Deze regeling heeft tot doel vrijwillige beëindiging van de tabaksteelt door de producenten te vergemakkelijken.

Bij de hervorming van 1998 is in de GMO voor tabak ook voorzien in de mogelijkheid een actief gebruik van structurele programma's voor plattelandsontwikkeling te maken met het oog op de omschakeling van in moeilijkheden verkerende productiegebieden van tabak op andere activiteiten.

De Commissie overweegt niet aanvullende maatregelen op kwaliteitsgebied te nemen omdat de huidige bepalingen reeds in differentiatie van de premie naar gelang van de kwaliteit voorzien. Op grond van de reeds door de Raad genomen besluiten is deze differentiatie voor dit verkoopseizoen nog versterkt.