Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1502/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Raad. Financiering Ghali Leo satelliet navigatiesysteem.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1502/01 van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Raad. Financiering Ghali Leo satelliet navigatiesysteem.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1502/01

van Jacqueline Foster (PPE-DE) aan de Raad

(21 mei 2001)

Betreft: Financiering Ghali Leo satelliet navigatiesysteem

Het memo waarin melding wordt gemaakt van voorlopige financiering door de particuliere sector ten bijdrage van 300 miljoen behoeft nadere toelichting. Kan de Raad voorbeelden geven van bedrijven die met meer financiering hebben ingestemd? Kan de Raad voorts de berichten bevestigen volgens welke de financiële toezeggingen vanuit de particuliere sector zullen komen te vervallen als niet in juni 2001 een duidelijk politiek besluit wordt genomen over de definitieve fase?

Zou de Raad omwille van de transparantie duidelijkheid kunnen verschaffen over zijn plannen met betrekking tot de financiering van dit project en kunnen aangeven of hij, indien de belangstelling van de particuliere sector onvoldoende mocht blijken, het project uitsluitend ten laste van de EU- begroting zal financieren, met inbegrip van de 220 miljoen per jaar die nodig zullen zijn om de lopende projectkosten te dragen? Kan de Raad tenslotte de jongste gegevens verstrekken over de bijdragen die van individuele lidstaten zullen worden ontvangen?

Antwoord

(27 november 2001)

De contacten tussen de Commissie en het in het Galileo-project geïnteresseerde bedrijfsleven hebben geleid tot de ondertekening van een memorandum of understanding inzake de vaststelling van de voorwaarden voor de deelneming van de particuliere sector aan de ontwikkelingsfase van het Galileo-programma voor radionavigatie per satelliet. De Raad was geen partij bij die contacten, maar heeft wel nota genomen van de levendige belangstelling van het bedrijfsleven voor het Galileo-project.

Tijdens zijn zitting van 5 april jl. heeft de Raad een resolutie over Galileo aangenomen(1), waarin een werkprogramma wordt vastgesteld met een nauwkeurig tijdschema voor de nog te nemen besluiten. Volgens dat werkprogramma zou de Raad tijdens zijn zitting van 27 en 28 juni 2001 de voorafgaande omschrijving vaststellen van de diensten die Galileo kan verlenen. Hij kan uiteraard niet vooruitlopen op de besluiten die in december 2001 of later nog moeten worden genomen.

De Raad is in zijn resolutie van april overeengekomen onmiddellijk na de goedkeuring van die resolutie, overeenkomstig de mechanismen van het financieel reglement van de trans-Europese netwerken, financiële middelen ten belope van 100 miljoen voor het jaar 2001 vrij te maken en in december 2001 een besluit te nemen over de vrijmaking van de resterende TEN-kredieten (te weten 450 miljoen) en over de oprichting van een voor het beheer van het Galileo-project verantwoordelijke entiteit.

De Raad, die eraan herinnerde dat de Europese Raad in opeenvolgende bijeenkomsten, met name in Stockholm, de doelstelling van een in hoge mate private financiering heeft bevestigd, heeft de Commissie verzocht zo spoedig mogelijk een aanbestedingsprocedure te beginnen, waarbij een overzicht van alle projectfasen wordt gegeven, zodat de particuliere sector geleidelijk over de langere termijn bij het project betrokken kan worden, en de door Galileo te verstrekken commerciële en openbare diensten in kaart kunnen worden gebracht, en daarbij te vermelden welke inkomsten ze zouden kunnen genereren en welke begeleidende maatregelen daarvoor nodig zouden zijn. Daarmee kunnen ook de voorwaarden worden verduidelijkt voor de betrokkenheid van de particuliere sector over de langere termijn. Het resultaat van de beoordeling van de offertes zal begin november beschikbaar zijn als basis voor een besluit van de Raad vóór eind 2001. Bij dat besluit zal tevens het maximumbedrag aan communautaire middelen worden bepaald dat beschikbaar zal zijn voor de stationeringsfase en de exploitatiefase.

Het partnerschap overheid-particuliere sector is erkend als een fundamenteel onderdeel voor het welslagen van Galileo. De Europese Raad zelf heeft deze opvatting herhaalde malen bevestigd, en heeft laatstelijk tijdens zijn bijeenkomst te Stockholm verklaard dat de particuliere sector de uitdaging met betrekking tot deelname aan en financiering van het project moet aanvaarden door middel van een bindende toezegging voor de uitvoeringsfase. Er zij in dit verband op gewezen dat de particuliere sector al concreet op dit verzoek heeft gereageerd door zich met de ondertekening van eerder genoemd memorandum of understanding reeds vast te leggen voor de ontwikkelingsfase (2001-2005), die voorafgaat aan de stationeringsfase (2006-2007).

De Raad zal vóór eind 2001 een besluit moeten nemen waarin onder andere de voorwaarden voor de langlopende verbintenis van de particuliere sector worden gepreciseerd en wordt bepaald wat het maximum is van de middelen uit communautaire kredieten die beschikbaar zijn voor de stationeringsfase en de exploitatiefase van het Galileo-project. Wat de eventuele bijdrage van de verschillende lidstaten betreft, is uitdrukkelijk bepaald dat geen enkele bijdrage uit extra nationale middelen verplicht zal zijn.

(1) PB C 157 van 30.5.2001.