Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1571/01 van Luciano Caveri (ELDR) aan de Commissie. Europees rechtskader voor speelhuizen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1571/01 van Luciano Caveri (ELDR) aan de Commissie. Europees rechtskader voor speelhuizen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1571/01

van Luciano Caveri (ELDR) aan de Commissie

(1 juni 2001)

Betreft: Europees rechtskader voor speelhuizen

In de Europese Unie vallen de speelhuizen (casino's) overwegend onder het nationale recht van de lidstaten, in hoofdzaak op gronden in verband met de openbare orde. De speelhuizen zijn te onderscheiden naargelang van de diverse typen spelen die er worden aangeboden, bijvoorbeeld de traditionele onderverdeling in Franse en Amerikaanse spelen, alsmede het bijzondere type van de slotmachines (fruitautomaten).

Kan de Commissie mededelen wat als vigerend Europees rechtskader voor de diverse typen speelhuizen beschouwd kan worden en of er wetgevingsvoorstellen worden voorbereid, zo ja, voor welke sectoren?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(13 juli 2001)

Het geachte parlementslid heeft het in zijn vraag bij het juiste eind dat op casino's de nationale wetgeving van toepassing is en dat er momenteel geen secundaire Gemeenschapswetgeving op dit gebied bestaat.

Kansspelen vallen echter wel onder het EG-Verdrag. Het Hof van Justitie heeft in zijn arresten over beperkingen van dergelijke diensten bevestigd dat deze onder artikel 49 (ex-artikel 59) van het EG-Verdrag over het grensoverschrijdende dienstenverkeer vallen. In een recente zaak(1) sprak het Hof zich uit over de vraag of een nationale wettelijke regeling die aan een enkel publiekrechtelijk lichaam een uitsluitend recht tot exploitatie van speelautomaten toekent, wel in overeenstemming is met deze Verdragsbepaling. Volgens het Hof beperkt een dergelijke maatregel weliswaar de grensoverschrijdende verstrekking van deze diensten, maar was die in het onderhavige geval gebaseerd op doelstellingen van openbaar belang: bescherming van de consument en de maatschappelijke orde. Het voegde eraan toe dat de beperking ook was gebaseerd op het feit dat de opbrengst van deze diensten voor doelen van algemeen nut kunnen worden aangewend. In deze zaak oordeelde het Hof dat de hieruit voortvloeiende grensoverschrijdende beperking evenredig was omdat de beoogde doelen met de maatregel werden bereikt en deze niet verder ging dan nodig was om die doelen te bereiken.

Er is geen beroep op de Commissie gedaan om de uiteenlopende nationale wetgeving inzake kansspelen te reguleren. Na de goedkeuring van de richtlijn over de elektronische handel(2), die kansspelen van het toepassingsgebied uitsloot, en in het kader van haar huidige raadpleging van belanghebbenden op grond van de onlangs goedgekeurde Mededeling over een internemarktstrategie voor de dienstensector(3), is haar evenwel al eens gevraagd de noodzaak van harmonisatie op dit gebied te heroverwegen. Dit lijkt samen te hangen met de toenemende grensoverschrijdende concurrentie als gevolg van de ontwikkeling van on-lineloterijen en -casino's.

De Commissie wacht momenteel verdere reacties van de belanghebbenden, inclusief de nationale autoriteiten op dit gebied, af. De grensoverschrijdende beperkingen van deze en alle andere diensten zullen aan de orde komen in een verslag dat de Commissie aan het eind van fase 1 van haar internemarktstrategie voor diensten zal opstellen. Dit verslag zal ook naar het parlement worden gestuurd.

Het geachte parlementslid wordt intussen uitgenodigd zijn standpunten inzake de noodzaak en/of de inhoud van een dergelijke Europese harmonisatie kenbaar te maken bij de directoraten-generaal Interne markt en Ondernemingen van de Commissie, die gezamenlijk voor de follow-up van de Mededeling over een internemarktstrategie voor de dienstensector verantwoordelijk zijn.

(1) Arrest van het Hof van 21 september 1999 in zaak C-124/97 Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd en Oy Transatlantic Software Ltd tegen Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) en Suomen valtio (Finse Staat). Verzoek om een prejudiciële beslissing: Vaasan hovioikeus Finland. Vrijheid van dienstenverrichting Exclusieve exploitatierechten Speelautomaten.

(2) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel), PB L 178 van 17.7.2000.

(3) COM(2000) 888 van 29.12.2000.