Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1601/01 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Geluidsoverlast door vuurwerk in het Duits-Frans grensgebied.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1601/01 van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie. Geluidsoverlast door vuurwerk in het Duits-Frans grensgebied.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1601/01

van Hiltrud Breyer (Verts/ALE) aan de Commissie

(1 juni 2001)

Betreft: Geluidsoverlast door vuurwerk in het Duits-Frans grensgebied

In Frankrijk is het mogelijk het hele jaar door vuurwerk te kopen. Het gebruik ervan is echter slechts op enkele, welbepaalde dagen in het jaar toegestaan, wat o.a. in de gemeentelijke wetgeving is geregeld. Het feit dat in Frankrijk, in tegenstelling tot Duitsland, het hele jaar door vuurwerk verkocht mag worden, leidt ertoe dat met name in het grensgebied wonende Duitse burgers vuurwerk over de grens

gaan kopen en dat daar, maar ook in Duitsland, afsteken buiten de toegestane periode, die loopt van oudejaarsdag 18.00 uur tot nieuwjaarsdag 7.00 uur. Deze wetsovertreding levert, vooral in de maanden november en december, een voor mens en dier ondragelijke geluidsoverlast op en is schadelijk voor de gezondheid, het milieu en de natuur. De bevolking aan beiden zijden van de grens klaagt steen en been, maar de ordehandhavers zijn niet bij machte deze misstand een halt toe te roepen.

1. Bestaat het voornemen binnen de EU strengere verkoopbeperkingen voor pyrotechnische producten in te voeren?

2. Waarom wordt de vrije verkoop van pyrotechnische producten, gezien de vele ongelukken die ermee gebeuren, de milieubelasting bij het afsteken ervan en de gevaren van de opslag, niet helemaal verboden?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(5 september 2001)

Er bestaat geen specifieke communautaire wetgeving over het veilig gebruik van vuurwerk. De lidstaten zelf stellen hun vuurwerkwetgeving vast en zorgen voor de naleving ervan. Zij kunnen deze wetgeving zo nodig aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. De Commissie is er niet van overtuigd dat een Gemeenschapsrichtlijn over het in de handel brengen en het gebruik van vuurwerk beter zal bijdragen tot het voorkomen van ongelukken.

Zoals de Commissie in haar antwoord op schriftelijke vraag E-1569/01(1) van het geachte parlementslid heeft aangegeven, geldt voor vuurwerk dat in de Gemeenschap in de handel wordt gebracht, Richtlijn 92/59/EEG van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid(2), dat niet alleen op vuurwerk maar ook op tal van andere producten van toepassing is. Deze richtlijn verplicht fabrikanten ervoor te zorgen dat de producten die zij in de handel brengen aan aanvaardbare veiligheidsnormen voldoen. Tevens schrijft de richtlijn de lidstaten voor toezicht uit te oefenen op de producten die op de markt zijn en de andere lidstaten op de hoogte te houden van eventuele probleemproducten die zo nodig uit de handel kunnen worden genomen.

Zoals het geval is bij alle goederen die rechtmatig in een lidstaat in het verkeer worden gebracht, kan ook vuurwerk vrij van de ene naar de andere lidstaat worden gebracht (artikel 28 (ex-artikel 30) van het EG-Verdrag). Ingevolge artikel 30 (ex-artikel 36) van het EG-Verdrag vormt dit geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de openbare zedelijkheid, de openbare orde of de openbare veiligheid. Dergelijke verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen.

(1) Zie blz. 2.

(2) PB L 228 van 11.8.1992.