Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1706/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Vuilstortplaats voor gevaarlijke residuen van het Spaanse bedrijf Española del Zinc S.A. (Cartagena, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1706/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Vuilstortplaats voor gevaarlijke residuen van het Spaanse bedrijf Española del Zinc S.A. (Cartagena, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1706/01

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(14 juni 2001)

Betreft: Vuilstortplaats voor gevaarlijke residuen van het Spaanse bedrijf Española del Zinc S.A. (Cartagena, Spanje)

De Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) heeft geklaagd over de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen op de vuilstortplaats van het bedrijf Española del Zinc S.A. in Cartagena (regio Murcia). Onder deze stoffen bevinden zich o.a. arsenicum, chroom, nikkel en lood.

Kan de Commissie informatie inwinnen over de maatregelen die moeten garanderen dat deze vuilstortplaats geen gevaar vormt voor de volksgezondheid of voor het milieu en dat in het onderhavige geval de communautaire wetgeving correct wordt nageleefd, in het bijzonder richtlijn 75/442/EEG(1) over afvalstoffen en richtlijn 78/319/EEG(2) over het opruimen van toxische en gevaarlijke afvalstoffen?

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

(2) PB L 84 van 31.3.1978, blz. 43.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(25 juli 2001)

De Commissie is niet op de hoogte van de door het geachte parlementslid genoemde feiten.

De Commissie zal bij de Spaanse autoriteiten inlichtingen inwinnen over de in de schriftelijke vraag genoemde stortplaats om na te gaan of de communautaire wetgeving in dit geval correct is toegepast.

De Commissie zal als hoedster van de verdragen het nodige doen om ervoor te zorgen dat de communautaire wetgeving in dit geval wordt nageleefd.