Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/01 van Michael Gahler (PPE-DE) aan de Commissie. Uitbreiding EU: belangrijke gevolgen voor gemeentelijke en regionale overheden in de kandidaat-landen als uitvoerende en vergunningverlenende instanties - noodzaak van nieuwe administratieve structuren en capaciteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/01 van Michael Gahler (PPE-DE) aan de Commissie. Uitbreiding EU: belangrijke gevolgen voor gemeentelijke en regionale overheden in de kandidaat-landen als uitvoerende en vergunningverlenende instanties - noodzaak van nieuwe administratieve structuren en capaciteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1795/01

van Michael Gahler (PPE-DE) aan de Commissie

(19 juni 2001)

Betreft: Uitbreiding EU: belangrijke gevolgen voor gemeentelijke en regionale overheden in de kandidaat-landen als uitvoerende en vergunningverlenende instanties noodzaak van nieuwe administratieve structuren en capaciteiten

Het tekortschieten bij de omzetting van het EU-recht wordt in het jaarlijks voortgangsverslag van de Commissie bij ieder kandidaat-land vastgesteld; het gaat hier vooral om de plaatselijke en regionale structuren. Tegelijkertijd lijkt ook het opnamevermogen van de nationale overheden in toenemende mate een probleem te worden. Het EP, het Comité van de regio's en nationale stedennetwerken hebben hier reeds op gewezen. Een voortvloeisel hiervan is bijvoorbeeld het LRPP-initiatief (Local and Regional Partnership Programme), dat bijvoorbeeld via partnerschappen ook op lager dan nationaal niveau de uitvoering van het EU-recht ter plaatse wil bevorderen.

1. Welke problemen leiden er volgens de Commissie toe dat in de kandidaat-landen slechts sporadisch regionale en plaatselijke maatregelen worden uitgevoerd, hoewel de uitvoeringsbepalingen van Phare van 1999 uitdrukkelijk ook maatregelen voor de opbouw van overheden op regionaal niveau omvatten?

2. Deelt de Commissie de opvatting dat haar lopende initiatieven en instrumenten (partnerschappen, het nieuwe Twinning Light, Interreg IIIc, ISPA en Sapard) niet toereikend zijn om de bestaande lacunes in de gemeentelijke en regionale capaciteiten in de kandidaat-landen weg te nemen? Hoe is de Commissie van plan de gemeentelijke capaciteiten voor de uitvoering van het EU-recht in de kandidaat-landen te versterken?

3. Erkent de Commissie dat de meest voor de hand liggende en voordeligste bronnen van informatie voor de gemeentelijke en regionale overheden van de kandidaat-landen hun tegenpolen in de EU zijn? Waarom steunt de Commissie dergelijke partnerschappen in het kader van de bestaande begrotingslijnen niet actief, zoals het EP o.a. in het verslag-Brok (A5-0250/2000), paragraaf 106 reeds heeft verlangd?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(3 september 2001)

Regionale en lokale autoriteiten in kandidaat-lidstaten kunnen een belangrijke rol spelen bij de overname en tenuitvoerlegging van het Acquis, afhankelijk van de structuur van het betrokken land. Hoewel de kandidaat-lidstaten zelf de voornaamste inspanning moeten doen om regionale en lokale structuren te ontwikkelen en om hun capaciteit op een hoger peil te brengen, omvatten alle nationale PHARE-programma's een uitgebreide reeks maatregelen voor institutionele opbouw, met name via samenwerking (twinning) en steun voor investeringen in economische en sociale samenhang, geheel in lijn met de Phare-richtsnoeren van 13 oktober 1999(1). In grensgebieden worden regionale en lokale autoriteiten actief betrokken bij de programmering en tenuitvoerlegging van projecten die deel uitmaken van het Phare-programma voor grensoverschrijdende samenwerking.

Omdat PHARE steeds meer in de richting gaat van een structuurfonds (gedecentraliseerd beheer) en samenwerking (twinning) flexibeler is geworden en kortere opdrachten zijn toegestaan zodat beter kan worden ingespeeld op de behoeften van regionale en lokale autoriteiten, gaat men ervan uit dat hun betrokkenheid bij PHARE-programma's alleen maar zal toenemen.

Ook met de twee overige pre-toetredingsinstrumenten Sapard en ISPA zal een bijdrage worden geleverd aan de verbetering van de capaciteit op lokaal en regionaal niveau. In het kader van ISPA zal technische bijstand beschikbaar komen voor begunstigden, met inbegrip van lokale instellingen, om hen te helpen hun administratieve capaciteit voor het beheer van projecten op het gebied van vervoer en milieu op een hoger peil te brengen, met inbegrip van toezicht en financiële controle. Met deze technische bijstand zullen de kandidaat-lidstaten zich tevens kunnen voorbereiden op het beheer van de communautaire bijstand voor regionale ontwikkeling die beschikbaar zal komen na de toetreding. De Sapard programma's voor landbouw en plattelandsontwikkeling die volledig gedecentraliseerd worden beheerd en gelijke regels volgen als die welke worden toegepast op de lidstaten, kunnen er tevens toe bijdragen dat regionale en lokale autoriteiten meer kennis kunnen vergaren over en meer inzicht kunnen krijgen in bepaalde aspecten van de communautaire wetgeving, met name met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en hen helpen met het opzetten van administratieve structuren voor de toetreding tot de Unie.

De Commissie heeft dan ook een uitgebreide reeks pre-toetredingsinstrumenten beschikbaar gesteld die de kandidaat-lidstaten zullen helpen in hun eigen streven om de capaciteit op regionaal en plaatselijk niveau te verbeteren. In de context van de Mededeling inzake grensgebieden die op 25 juli 2001 door de Commissie werd goedgekeurd wordt er tenslotte naar gestreefd financiering mogelijk te maken vanuit PHARE-CBC voor gezamenlijke financiering van de Interreg III C programma's, zodat regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten en kandidaat-lidstaten zich in de loop van 2002 kunnen toeleggen op networking en de uitwisseling van beste praktijken.

(1) SEC(1999) 1596 def.