Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/01 van Albert Maat (PPE-DE), Hanja Maij-Weggen (PPE-DE)en Maria Martens (PPE-DE) aan de Commissie. Controles ESF.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/01 van Albert Maat (PPE-DE), Hanja Maij-Weggen (PPE-DE)en Maria Martens (PPE-DE) aan de Commissie. Controles ESF.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1945/01

van Albert Maat (PPE-DE), Hanja Maij-Weggen (PPE-DE)en Maria Martens (PPE-DE) aan de Commissie

(3 juli 2001)

Betreft: Controles ESF

De afgelopen jaren is er door de Europese Commissie intensief controle verricht op projecten die door het ESF gefinancierd waren.

Regelmatig bereiken mij klachten hieromtrent, zoals:

- Bij een weekje controle door de Europese Commissie in Noord-Nederland werden veel onregelmatigheden ontdekt. Bij second opinion bleek dat van de 100 onregelmatigheden er 95 volstrekt in orde waren en de rest na een kleine aanpassing ook. De bezochte bedrijven klaagden over de onaangename bejegening van de controleurs (alsof ze verdachten waren) en twijfelden of ze op deze manier ooit weer mee zouden doen.

- Een soortgelijk verhaal hoorden we in de gemeente Losser, Overijssel. De desbetreffende ambtenaar memoreerde ook de onaangename bejegening en gaf aan dat hij het idee had dat de controleurs niet goed op de hoogte waren wat de projecten precies behelsden en wat de waarde van een bepaald project was. De controleurs waren vooral bezig mensen te tellen om te kijken of de aantallen overeenkwamen.

1. Is het de Commissie bekend hoe de genoemde en andere controles precies verlopen zijn? Is de kritiek daarop zoals wij deze hoorden bij de Commissie bekend? Zo ja, wat denkt de Commissie hieraan te doen?

2. Is de onduidelijke situatie omtrent de voortgang van de ESF-subsidie voor Nederland het gevolg van de fraudeperikelen in Nederland?

3. In hoeverre is de aansturing van projecten vanuit Brussel tekort geschoten, bijvoorbeeld door software die niet millenniumproof blijkt?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(3 september 2001)

1. De Commissie is niet op de hoogte van de door de geachte afgevaardigden geuite kritiek. Normaal gesproken ligt bij de controles niet de nadruk op de waarde van de projecten; dat is meer iets dat valt binnen het kader van de projectevaluatie.

De controleurs stellen vast of het project tot de maatregel behoort uit hoofde waarvan het financiële steun heeft ontvangen en controleren de documenten in verband met de gedeclareerde uitgaven. Deze laatste controle betreft niet alleen facturen, maar ook lijsten van personen die aan de opleidingscursus hebben deelgenomen. Doel is vaststellen hoeveel personen op de cursus aanwezig waren en gedurende hoeveel uren.

2. Vanaf 1 januari 2000 mocht Nederland projecten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) starten voor de nieuwe programmeringsperiode. Het feit dat Nederland de start van de projecten heeft uitgesteld, was een besluit van de Nederlandse autoriteiten. De Commissie heeft niet om uitstel van de start van de projecten gevraagd.

3. Sinds de hervorming van de verordening betreffende de Structuurfondsen in 1988 geldt dat projectmonitoring een taak is van de lidstaten en niet van de Commissie. Het in de vraag aangehaalde voorbeeld van software die niet millenniumproof bleek te zijn, berust op een fabeltje. De software was in 1994 opzettelijk zo ontworpen dat het niet mogelijk zou zijn om ná 31 december 1999 nieuwe projecten in te dienen. Deze datum valt samen met de deadline voor vastleggingen in de relevante besluiten voor de programmeringsperiode 1994-1999.