Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1968/01

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(5 juli 2001)

Betreft: Aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen

De Commissie heeft Griekenland een waarschuwingsschrijven gestuurd over het niet omzetten in Grieks recht van richtlijn 98/78/EG(1) betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep; dit had voor 1 januari 2001 moeten zijn gebeurd.

1. Heeft Griekenland op dit waarschuwingsschrijven gereageerd?

2. Waarom heeft de omzetting van deze richtlijn in Griekenland niet plaatsgevonden?

(1) PB L 330 van 5.12.1998, blz. 1.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(4 september 2001)

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 1, van Richtlijn 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep, moest deze richtlijn uiterlijk op 5 juni 2000 in alle lidstaten in nationaal recht zijn omgezet. Volgens het tweede lid van bovenvermeld artikel dienden de omzettingsbepalingen van deze richtlijn voor het eerst te worden toegepast bij het toezicht op de jaarrekening voor het boekjaar dat op 1 januari 2001 begon of gedurende dat kalenderjaar. Tot dusver hebben de Griekse autoriteiten nog niet gereageerd op de op 8 augustus 2000 verzonden schriftelijke aanmaning en evenmin op het met redenen omklede advies, dat hun op 29 december 2000 is doen toekomen. Om die reden heeft de Commissie op 28 maart 2001 besloten de zaak op grond van artikel 226 (ex-artikel 169) van het EG-Verdrag aanhangig te maken bij het Hof van Justitie.

2. Aangezien nog geen antwoord van de Griekse autoriteiten is ontvangen, beschikt de Commissie niet over de door het geachte parlementslid gevraagde informatie.