Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2080/01 van Bernd Lange (PSE) aan de Commissie. Emissies in de binnenruimte van auto's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2080/01 van Bernd Lange (PSE) aan de Commissie. Emissies in de binnenruimte van auto's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2080/01

van Bernd Lange (PSE) aan de Commissie

(5 juli 2001)

Betreft: Emissies in de binnenruimte van auto's

Mij bereiken steeds meer klachten inzake overlast veroorzakende emissies in auto's, met name nieuwe voertuigen. Deze emissies, die een gevolg zijn van het gebruik van allerlei kunststoffen en airconditioninginstallaties, zouden o.a. risico's voor de gezondheid inhouden en het rijvermogen verminderen, waardoor zich ongevallen voordoen.

Is de Commissie op de hoogte van deze problematiek?

Hoe beoordeelt de Commissie de mogelijke risico's die van emissies in de binnenruimte van auto's uitgaan?

Welke maatregelen neemt de Commissie om risico's uit te sluiten, bijv. door de bepalingen inzake de typegoedkeuring aan te passen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(5 september 2001)

De Commissie is ervan op de hoogte dat de luchtkwaliteit in een auto soms slechter is dan die op straat, maar dit komt doordat de uitlaatgassen van de voor de betrokken auto rijdende auto via het ventilatiesysteem naar binnen worden gezogen. Dit is met name het geval wanneer bij grote verkeersdrukte langzaam wordt gereden of wanneer men in een lange tunnel met zeer slechte ventilatie rijdt. Steeds meer voertuigen zijn met luchtfiltersystemen uitgerust, waardoor het probleem wordt verkleind. De Commissie heeft geen informatie die de luchtkwaliteit in een voertuig als specifieke oorzaak voor verkeersongevallen aanwijst.

De Commissie is er niet van op de hoogte dat de luchtkwaliteit in een auto te wijten is aan het materiaal waarvan het voertuig is gemaakt of aan airconditioningsinstallaties. Bij de typegoedkeuring ondergaat de auto na een inrijperiode van ten minste 3000 km een test om de verdampingsemissies van het voertuig als geheel, en niet die van specifieke onderdelen, te meten. Zo worden de emissies van nieuwe materialen van kuststof, nieuwe verf en het brandstofsysteem aan een strenge test onderworpen. De totale verdampingsemissies mogen daarbij per test niet meer dan 2 gram bedragen (zie voor de testvereisten bijlage VI van Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG(1)). Momenteel mag een fabrikant volgens het testprotocol evenwel een testmethode voorstellen waarbij alleen rekening wordt gehouden met het verlies van koolwaterstoffen door verdamping die afkomstig zijn van het brandstofsysteem van het voertuig. De Commissie beschikt niet over gegevens die aangeven hoeveel typegoedkeuringsinstanties een verdampingsemissietest op basis van de testmethode van de fabrikant hebben goedgekeurd.

(1) PB L 350 van 28.12.1998.