Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2100/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van de biodiversiteit en beperking van de klimaatverandering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2100/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van de biodiversiteit en beperking van de klimaatverandering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2100/01

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(13 juli 2001)

Betreft: Bescherming van de biodiversiteit en beperking van de klimaatverandering

1. Is de Commissie op de hoogte van een verslag in Nature, deel 411, blz. 296-298, van 17 mei 2001, over problemen waar bonte vliegenvangers (Ficedula hypoleuca) als gevolg van de klimaatverandering mee kampen? Deze worden veroorzaakt doordat deze vogels zich hebben aangepast aan het warmere voorjaar in Nederland, waar zij zich voortplanten na de migratie uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden, door hun eieren gemiddeld tien dagen eerder te leggen dan het voorgaande tijdstip, in midden mei, waardoor de jongen kunnen profiteren van de overdadig aanwezige insecten. Zij hebben evenwel het tijdstip van hun terugkeer uit Afrika niet dienovereenkomstig aangepast. Terwijl zij drie weken voor de eerste leg plachten aan te komen, waardoor zij konden herstellen van de lange reis, beginnen zij nu direct na aankomst te leggen. Dit beperkt het aantal nakomelingen dat de vogels kunnen grootbrengen en kan resulteren in sterfte onder de uitgeputte vogels. Wetenschappers zijn van mening dat klimaatverandering een aannemelijke factor is van de recente teruggang in de populaties van veel migrerende soorten, en dat dit duidt op een mogelijk omvangrijker probleem, namelijk dat natuurlijke ecologische gemeenschappen vernietigd worden daar de relatie tussen roofdieren, prooi en het milieu in ruimer verband verstoord is.

2. Acht de Commissie deze zorgen gerechtvaardigd en, zo ja, welke maatregelen denkt zij dan te nemen of voor te stellen om de biodiversiteit van het territoir van de Europese Unie tegen de gevaren van klimaatverandering te beschermen?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(17 oktober 2001)

De Commissie weet dat er steeds meer aanwijzingen zijn over de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit en de mogelijke gevolgen daarvan op lange termijn. Het verslag in Nature, deel 411, blz. 296-298, van 17 mei 2001 verstrekt waardevolle aanvullende informatie over deze kwestie.

Uit recente studies is gebleken dat het mogelijk is de gevolgen van een veranderend klimaat voor ecosystemen waar te nemen. Hieruit kan worden afgeleid dat klimaatverandering momenteel een bedreiging vormt voor natuurbehoud en biodiversiteit en dat deze bedreiging in de toekomst nog sterker zal worden. Er kunnen dan grote effecten worden verwacht op de verdeling van soorten en habitats, met ernstige verstoringen van de verdeling, de samenstelling en de dynamiek van tal van ecosystemen. Klimaatverandering is nu al een van de oorzaken van koraalverbleking in de hele wereld, met ernstige directe effecten op de biodiversiteit van zowel de koraalriffen zelf als sommige vissoorten in de open zee, waarvan de populatie tijdens bepaalde delen van hun levenscyclus afhankelijk is van de riffen. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom klimaatverandering moet worden aangepakt.

Ons beleid inzake klimaatverandering en biodiversiteit is gebaseerd op de volgende elementen:

- het nemen van maatregelen overeenkomstig het Kyoto-protocol om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo klimaatverandering zoveel mogelijk terug te dringen,

- erop toezien dat de initiatieven die in het licht van het Kyoto-protocol worden genomen, met name met betrekking tot ontbossing, bebossing en herbebossing, bevorderlijk zijn voor natuurbehoud en het duurzame gebruik van biologische diversiteit,

- het meenemen van overwegingen inzake biodiversiteit in de opstelling en tenuitvoerlegging van de in het Kyoto-protocol bedoelde aanpassingsmaatregelen, en

- bevordering van de tenuitvoerlegging van Besluit IV/15 van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische verscheidenheid(1), waarin wordt gepleit voor nauwe samenwerking met het Raamverdrag inzake klimaatverandering(2).

(1) http://www.biodiv.org/convention/partners-background.asp?lg=0.

(2) http://www.unfccc.de/.