Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2451/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Wijze van totstandkoming en hoogte van terugvordering van subsidies voor projecten Europees Sociaal Fonds in Nederland 1994-1996.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2451/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Wijze van totstandkoming en hoogte van terugvordering van subsidies voor projecten Europees Sociaal Fonds in Nederland 1994-1996.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2451/01

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(11 september 2001)

Betreft: Wijze van totstandkoming en hoogte van terugvordering van subsidies voor projecten Europees Sociaal Fonds in Nederland 1994-1996

Er bestaat grote onduidelijkheid over de vraag hoe de terugvordering van 447 miljoen gulden van als ten onrechte door Nederland aangewende Europese subsidies in het kader van het Europees Sociaal Fonds, tot stand is gekomen.

1. Kan de Commissie bevestigen dat als basis voor de bepaling van de terugvordering van bovengenoemd bedrag verordening nr. 4253/88(1) van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening nr. 2052/88(2) geldt?

2. In artikel 24 van deze verordening is sprake van passend onderzoek van de Commissie: Kan zij een sluitend overzicht geven van de controles die er onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie over de periode 1994-1996 zijn uitgevoerd naar de ESF-subsidies en wat daarvan de aanleiding, de resultaten en de conclusies waren? Kan de Commissie een zelfde overzicht geven over de periode tot 1999?

3. In de regio Limburg zijn onlangs sterke aanwijzingen boven tafel gekomen van onrechtmatige bestedingen en fraude met ESF-gelden, onder meer door vrijwillige bijdragen van bedrijven aan hen terug te geven en ze daarna mee te tellen als publieke middelen en door ESF-4-middelen in te zetten voor het faillissement van het bedrijf Abb MCG. Is de Commissie hiervan op de hoogte? Zo ja, is dit voor haar aanleiding (geweest) hier onderzoek naar te doen en zo ja, wat waren hiervan de resultaten?

4. Ook in andere regio's als Rijnmond, Gelderland en Zeeland zijn aanwijzingen voor onregelmatigheden geconstateerd. In de regio's Gelderland en Rijnmond is op basis van artikel 24 een onderzoek gedaan. Dit heeft geleid heeft tot een terugvordering. Is er ook in Zeeland een audit uitgevoerd (Centrum voor Vakopleiding en Arbo Zeeland) en zo ja, wat is daarvan de stand van zaken? Zijn ook andere regio's in Nederland onderzocht?

5. Kunnen deze onderzoeken leiden tot een nog hoger bedrag dan door de Commissie genoemd in haar brief van 24 juli 2001 waarin gesproken wordt over een bedrag van 447 184 814 gulden aan mogelijke terugvordering aan ESF-subsidies over de periode 1994-1996 als resultaat van de extrapolatie van de steekproefonderzoek door de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken naar 45 projecten?

6. Heeft de Commissie, gezien de vele signalen en de omvang van de onregelmatigheden, van mogelijk wanbeheer en van fraudes, aanleiding gezien het anti-fraudebureau OLAF in te schakelen?

(1) PB L 374 van 31.12.1988, blz. 1.

(2) PB L 185 van 15.7.1988, blz. 9.

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(29 oktober 2001)

1. Artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds, als gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2082/93 van de Raad van 20 juli 1993(1) biedt de mogelijkheid om subsidies op te schorten, te verminderen of in te trekken. Deze verordening tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten, als gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2082/93 van de Raad van 20 juli 1993, is op de betreffende periode van toepassing.

2. De verslagen van de controles die door de Commissie op de ESF-uitgaven in Nederland zijn verricht, zijn rechtstreeks aan de geachte afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement gestuurd.

3. De controle van de Commissie op de uitgaven in verband met Doelstelling 4 heeft tot dusver geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. De Nederlandse autoriteiten onderzoeken momenteel de gevolgen van het faillissement van het bedrijf Abb MCG. Zij houden de Commissie op de hoogte.

4. Er heeft een inspectiebezoek plaatsgehad in Zeeland en het ontwerp-verslag hierover is naar de Nederlandse autoriteiten gestuurd die hierover hun opmerkingen kunnen maken. Met hun reacties zal bij de opstelling van het definitieve verslag rekening worden gehouden. De resultaten van deze controle en de naar aanleiding van de inspectiebezoeken in Rijnmond en Gelderland in gang gezette procedures staan los de procedure tot vermindering van de subsidies waarop de brief van de Commissie van 24 juli 2001 betrekking heeft.

5. De controles, als bedoeld in punt 4, hebben betrekking op de jaren na 1996 en niet op opschortings- verminderings- of intrekkingsprocedure voor de periode 1994-1996.

6. Wat de diensten van de Commissie betreft: het Europese anti-fraudebureau wordt altijd in kennis gesteld van acties en ontdekkingen van de diensten die voor het Europees Sociaal Fonds verantwoordelijk zijn.

(1) PB L 193 van 31.7.1993.