Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2572/01 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Bescherming van herkomstbenamingen buiten de EG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2572/01 van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie. Bescherming van herkomstbenamingen buiten de EG.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2572/01

van Paulo Casaca (PSE) aan de Commissie

(21 september 2001)

Betreft: Bescherming van herkomstbenamingen buiten de EG

De kaas van São Jorge is het belangrijkste product van het eiland São Jorge en geniet binnen de EG een beschermde oorsprongsbenaming (BOB).

Een van de belangrijkste afzetgebieden voor deze kaas is Noord-Amerika, en er komen steeds meer berichten dat de kaas wordt nagemaakt in de Verenigde Staten.

Kan de Commissie aangeven:

1. of een BOB-product buiten de EG is beschermd krachtens WTO-overeenkomsten?

2. zo ja, is de taak van de Commissie om toe te zien op de toepassing van de bescherming buiten de EG?

3. zo ja, welke elementen acht de Commissie noodzakelijk om een proces te kunnen aanspannen in gevallen van overtreding?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(5 november 2001)

1. Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) behoren tot een ruimere categorie van geografische aanduidingen vastgelegd in de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRIPS-Overeenkomst) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Voor zover de BOB, uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, betrekking hebben op bepaalde landbouwproducten en levensmiddelen, andere dan wijn en alcoholhoudende dranken, verplicht de TRIPS-Overeenkomst de WTO-leden de rechthebbenden van de BOB de middelen te verschaffen om te beletten dat de beschermde namen worden gebruikt op een wijze die voor de consument misleidend kan zijn. Ook de registratie van handelsmerken die de consument misleiden ten aanzien van een BOB is verboden. Er zij echter op gewezen dat de door Verordening (EEG) nr. 2081/92 geboden bescherming voor communautaire BOB of beschermde geografische aanduidingen (GA) stringenter is dan die welke de TRIPS-Overeenkomst voorschrijft. De bescherming van communautaire GA in de Gemeenschap gaat bijgevolg verder dan de minimumnormen van de TRIPS-Overeenkomst. De Commissie is bereid bijstand te verlenen aan alle communautaire producenten wier BOB of GA worden benadeeld in een lidstaat van de WTO.

2. Elk WTO-lid moet er voor zorgen dat het door de TRIPS-Overeenkomst voorgeschreven beschermingsniveau voor GA aan alle rechtmatige rechthebbenden van GA op hun grondgebied wordt geboden. De rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving hun GA-rechten binnen het administratief en gerechtelijk systeem van elke WTO-lidstaat. De TRIPS -Overeenkomst biedt de WTO-leden (waaronder de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten) echter de mogelijkheid erop toe te zien dat de wetgeving van andere WTO-leden in overeenstemming is met de TRIPS-Overeenkomst.

3. De bewijzen ter staving van een schending van de TRIPS-Overeenkomst door andere WTO-leden verschillen van geval tot geval.