Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2780/01 van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanbesteding voor het Trans-Europese telecommunicatienetwerk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2780/01 van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanbesteding voor het Trans-Europese telecommunicatienetwerk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2780/01

van Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie

(9 oktober 2001)

Betreft: Aanbesteding voor het Trans-Europese telecommunicatienetwerk

Op 28 juli 2001 is de aanbesteding gepubliceerd voor het indienen van projecten voor de aanleg van Trans-Europese telecommunicatienetwerken(1). De uiterste datum waarop projecten kunnen worden ingediend, is verstreken op 7 september 2001.

1. Is de Commissie niet van mening dat de tijdsruimte die is gelaten tussen de publicatie van de aanbesteding en de termijn waarop men zich kon inschrijven (in totaal 41 dagen) wel uitzonderlijk kort is, vooral omdat deze nu juist in de vakantietijd (augustus) viel?

2. Welke media zijn aangeboord om eventueel geïnteresseerden te informeren?

3. Hoeveel van degene die hebben gereageerd, hebben ook meegedaan aan andere TEN-Telecom-projecten?

(1) PB C 211 van 28.7.2001.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(12 december 2001)

De periode tussen de bekendmaking van de aanbesteding in het Publicatieblad en de sluitingsdatum was weliswaar korter dan normaal, maar de Commissie heeft maatregelen genomen om de potentiële inschrijvers informatie te verstrekken over de komende aanbesteding om ze zodoende te helpen bij de voorbereidingen vóór de zomer. Naast de bekendmaking in het Publicatieblad is de aanbesteding bovendien bekendgemaakt op de website van het programma voor de Trans-Europese netwerken (TEN) voor telecommunicatie en is er vooraf al in mei 2001 een aankondiging op deze website geplaatst.

Alle bezoekers van deze website wordt verzocht zich aan te melden en zij krijgen dan per e-mail een aankondiging van gebeurtenissen zoals aanbesteding 2001-1. Daarnaast wordt informatie verspreid door nationale voorlichtingsdagen die met de hulp van het personeel van de Commissie in de lidstaten worden georganiseerd. Deze procedures zijn al vóór de publicatie van de aanbesteding in gang gezet, al is de ontvangers daarbij wel meegedeeld dat de informatie in afwachting van de bekendmaking in het Publicatieblad nog voorlopig van aard was.

De Commissie heeft op 19 juni 2001 een voorlichtingsdag over deze aanbesteding georganiseerd, die via de website van TEN-Telecom en adressenlijsten is aangekondigd; op 29 mei 2001, veertien weken vóór de sluitingsdatum van de aanbesteding, zijn er 3 959 uitnodigingen verstuurd. Voor de voorlichtingsdag van de Commissie hebben 430 personen zich ingeschreven en daarnaast hebben 404 personen deelgenomen aan nationale voorlichtingsdagen.

De aanbesteding moest begin september 2001 worden afgesloten om ervoor te zorgen dat een adequate evaluatie van de voorstellen, de selectie voor financiering en de besprekingen over de contracten nog vóór het eind van het begrotingsjaar 2001 konden worden afgerond.

De Commissie is van mening dat voldoende volgroeide consortia niet overmatig zijn benadeeld door de beperkte termijn voor de aanbesteding. De kandidaten die nog niet ver genoeg gevorderd waren, kunnen hun voorstellen indienen bij aanbesteding 2001-2, die een indieningstermijn van ongeveer drie maanden zal hebben.

Er dient te worden opgemerkt dat vier van de ontvangen voorstellen bij de evaluatie de beoordeling A kregen, terwijl bij de evaluatie van aanbesteding 2000-2 slechts twee voorstellen deze beoordeling kregen. Dit lijkt te bevestigen dat de korte indieningstermijn geen belemmering vormde voor de indiening van kwalitatief hoogstaande voorstellen.

Naar aanleiding van de aanbesteding zijn 44 voorstellen ontvangen. Van vijf voorstellen was de coördinator al eerder coördinator geweest bij projecten van TEN-Telecom of projecten waarover nu wordt onderhandeld.