Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2890/01 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Constructiefouten bij de uitvoering van openbare werken die uit het tweede communautair bestek worden gefinancierd.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2890/01 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Constructiefouten bij de uitvoering van openbare werken die uit het tweede communautair bestek worden gefinancierd.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2890/01

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(10 oktober 2001)

Betreft: Constructiefouten bij de uitvoering van openbare werken die uit het tweede communautair bestek worden gefinancierd

In antwoord op mijn vraag E-3481/00(1) erkent de Commissie het bestaan van ernstige constructiefouten bij de uitvoering van openbare werken in Griekenland die uit het tweede communautair bestek worden gefinancierd.

Kan de Commissie mij meedelen of zij over recentere gegevens beschikt met betrekking tot a) het aantal vanaf april 2000 geconstateerde constructiefouten, en b) het totaal aantal constructiefouten betreffende uit het tweede communautair bestek gefinancierde openbare werken? Is de Commissie tevreden met de maatregelen die Griekenland heeft genomen tot herstel van de constructiefouten? Indien het antwoord op deze vraag negatief is, wat is de Commissie dan van plan te ondernemen om dit ernstige probleem op te lossen?

(1) PB C 174 E van 19.6.2001, blz. 62.

Gecombineerd Aanvullend antwoordvan de heer Barnier namens de Commissieop de schritftelijke vragen P-2890/01 en E-3197/01

(31 januari 2002)

De Commissie deelt de geachte parlementsleden mede dat zij nog steeds geen antwoord heeft gekregen op haar brief van 29 januari 2001 aan de Griekse autoriteiten en evenmin op haar rappelbrief van 2 juli 2001, waarbij zij deze had verzocht om nauwkeurige informatie over het gevolg dat zij aan de dossiers van de categorieën 2 en 3 hadden gegeven en over de eventuele financiële, administratieve of andere sancties die zij hadden getroffen.

De Commissie zal niet nalaten de voornoemde autoriteiten opnieuw om de betrokken inlichtingen te vragen en zal deze dossiers in ieder geval grondig onderzoeken bij de afsluiting van het communautair bestek voor de programmeringsperiode 1994-1999.

Ik moge de geachte parlementsleden verwijzen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag E-1894/01 van de heer Hatzidakis(1) betreffende de mededelingen van de Griekse autoriteiten op grond van Verordening (EG) nr. 1681/94 van de Commissie van 11 juli 1994 betreffende onregelmatigheden in het kader van de financiering van het structuurbeleid en terugvordering van in dat kader onverschuldigd betaalde bedragen, alsmede betreffende de inrichting van een informatiesysteem op dit gebied(2). Een deel van de gevraagde aanvullende inlichtingen is inmiddels verstrekt in het kader van artikel 5 van deze verordening.

(1) PB C 134 E van 6.6.2002, blz. 5.

(2) PB L 178 van 12.7.1994.