Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2979/01 van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie. Drempelwaarden voor de toepassing van de richtlijn over de Europese Ondernemingsraad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2979/01 van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie. Drempelwaarden voor de toepassing van de richtlijn over de Europese Ondernemingsraad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2979/01

van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie

(26 oktober 2001)

Betreft: Drempelwaarden voor de toepassing van de richtlijn over de Europese Ondernemingsraad

In een resolutie (A5-0282/2001) verzocht het Europees Parlement op 4 september 2001 in paragraaf 2, sub V om verlaging van de drempelwaarden voor ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn inzake de Europese Ondernemingsraad vallen van 1000/150 werknemers tot 500/100 werknemers.

Kan de Commissie derhalve meedelen:

1. hoeveel procent van de ondernemingen of concerns in de EU en in de EER onder de huidige regeling van de EOR-richtlijn (1000/150 werknemers) vallen;

2. hoeveel procent van de werknemers in de EU en de EER onder de huidige regeling van de EOR-richtlijn (1000/150 werknemers) vallen;

3. hoeveel procent van de ondernemingen of concerns in de EU en de EER bij een drempelwaarde van 500/100 werknemers onder de EOR-richtlijn (1000/150) zouden vallen;

4. hoeveel procent van de werknemers in de EU en de EER bij een drempelwaarde van 500/100 werknemers onder de EOR-richtlijn (1000/150) zouden vallen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(23 november 2001)

Thans wordt geschat dat ongeveer 1850 ondernemingen of concerns met een Europese dimensie met in totaal circa 16 miljoen werknemers onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen.

Er bestaat geen statistische bron voor het schatten van het aantal concerns met een Europese dimensie dat onder de werkingssfeer van de richtlijn valt. Tot de schatting van de 1850 ondernemingen of concerns is men in de loop der tijd gekomen door een proces waarbij de relevante entiteiten van geval tot geval zijn vastgesteld. Evenmin bestaat er een bron voor het schatten van het effect, in termen van het toegenomen aantal onder de werkingssfeer vallende ondernemingen of concerns, van het verzoek van het Parlement om de drempelwaarden voor de toepassing van de richtlijn te verlagen(1). Daarom is de Commissie niet in staat om de door het geachte parlementslid in dit verband gevraagde informatie te verstrekken.

(1) Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers PB L 254 van 30.9.1994.