Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2998/01 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Maatregelen voor de luchtvaartsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2998/01 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Maatregelen voor de luchtvaartsector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2998/01

van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie

(29 oktober 2001)

Betreft: Maatregelen voor de luchtvaartsector

De Vereniging van Europese luchtvaartmaatschappijen AEA heeft er in haar verklaring aan de commissaris voor Vervoer, mevrouw de Palacio, op gewezen dat de maatregelen die de Commissie op 10 oktober 2001 heeft bekendgemaakt, ontoereikend zijn om de crisis aan te pakken die na de aanslagen van 11 september 2001 in de luchtvaartsector is ontstaan.

Reeds vóór de aanslagen bevonden heel wat Europese luchtvaartmaatschappijen zich immers in een hachelijke situatie. Kan de Commissie meedelen of zij studies heeft verricht om na te gaan welke de objectieve economische gevolgen van de terreuraanslagen van september zijn?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(7 december 2001)

Het valt nauwelijks te betwisten dat een bepaald aantal luchtvaartmaatschappijen vóór 11 september 2001 al financiële problemen hadden, en dat de eerste tekenen van een ommekeer in de economische ontwikkeling in de luchtvaartsector reeds zichtbaar waren. Er kan dus worden aangenomen dat de gebeurtenissen van 11 september 2001 voor een onverwachte versnelling en een duidelijke verergering van de reeds merkbare crisis hebben gezorgd.

De Commissie heeft daarom een voorlopige inschatting gemaakt van de gevolgen van 11 september 2001 en zich positief uitgelaten over steun ter compensatie van de sluiting van het luchtruim, bijkomende veiligheidsmaatregelen en dekking van de risico's in verband met terroristische aanslagen.

De Commissie was in haar mededeling van 10 oktober 2001(1) van mening dat de bepalingen van artikel 87, lid 2, onder b) (ex-artikel 92) van het EG-Verdrag toegepast konden worden op de compensatie voor de door de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de vier dagen durende sluiting van het luchtruim geleden verliezen, mits:

- de compensaties op niet-discriminatoire wijze aan alle luchtvaartmaatschappijen in eenzelfde lidstaat worden toegekend;

- de compensaties alleen betrekking hebben op de onkosten die werden gemaakt in de vier dagen van 11 tot 14 september 2001;

- de compensatiebedragen op een precieze en objectieve wijze worden berekend.

De Commissie was van mening dat niet van het beleid inzake staatsteun afgeweken moest worden, omdat men anders het gevaar liep het voor het luchtvervoer noodzakelijke herstructureringsproces te vertragen.

De Commissie houdt de ontwikkelingen in de luchtvaartbranche bovendien nauwgezet in de gaten aan de hand van de informatie die de lidstaten en de voornaamste deelnemers uit de sector haar verstrekken.

(1) COM(2001) 574 def.