Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3100/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Heffing van een bijkomende nationale belasting op bosbouwproducten in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3100/01 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie. Heffing van een bijkomende nationale belasting op bosbouwproducten in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3100/01

van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie

(13 november 2001)

Betreft: Heffing van een bijkomende nationale belasting op bosbouwproducten in Griekenland

In Griekenland wordt op Griekse bosbouwproducten tijdens de primaire verwerkingsfase (de kap) naast de gebruikelijke BTW nog een bijkomende nationale belasting geheven. De hoogte van deze belasting wordt elk jaar door het Ministerie van Landbouw vastgesteld en dit jaar beloopt deze belasting samen met de BTW 17 % van de verkoopprijs.

Kan de Commissie, gezien het feit dat deze bijkomende nationale belasting een concurrentievoordeel voor geïmporteerd hout oplevert en de Griekse bosbouwproducten benadeelt, en ernstige financiële en sociale problemen oplevert voor diegenen die in de bosbouw werkzaam zijn, hun coöperaties en de plaatselijke economie van de achterstands- en bergachtige gebieden in Griekenland, aangeven welke maatregelen ze van plan is te nemen om deze bijkomende nationale belasting, die tot oneerlijke concurrentie leidt en niet spoort met het mededingingsbeleid van de Europese Unie, af te schaffen?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(21 december 2001)

Bepaalde fiscale aangelegenheden zijn onderworpen aan harmonisatie binnen de Gemeenschap. Dit geldt voor de belasting op de toegevoegde waarde en voor accijnsrechten op tabak, alcohol en minerale oliën. Voor de belasting op bosbouwproducten bestaat deze harmonisatie niet. De lidstaten kunnen derhalve zelf bepalen welke belastingen zij op deze producten willen heffen, zolang zij hierbij de algemene beginselen van het EG-Verdrag in acht nemen.

Artikel 90 (ex-artikel 95) van het EG-Verdrag verbiedt discriminerende belastingheffing waarbij een lidstaat voordelen biedt aan de binnenlandse producten in vergelijking met producten van andere lidstaten. Dit artikel houdt echter geen verbod in op fiscale maatregelen waarbij de eigen producten van een lidstaat worden benadeeld in vergelijking met producten van andere lidstaten.

Gezien het bovenstaande is de Commissie niet voornemens maatregelen te nemen ten aanzien van de belastingheffing op bosbouwproducten in Griekenland.