Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3154/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Inbreuk op de mededingsregels.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3154/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Inbreuk op de mededingsregels.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3154/01

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(14 november 2001)

Betreft: Inbreuk op de mededingsregels

Naar aanleiding van de overeenkomsten inzake glaslevering die Carlsberg A/S en Ritzenhoff Cristal AG hebben gesloten, hebben concurrerende bedrijven bij de Commissie aangevoerd dat de overeenkomsten die ook betrekking hebben op de samenwerkingspartner J. G. Durand in strijd zijn met de mededingingsregels van de Europese Unie; ze hebben dit gestaafd met een aantal bijlagen.

Is de Commissie van oordeel dat de tussen Carlsberg A/S en Ritzenhoff Cristal AG gesloten overeenkomsten en de bijhorende overeenkomsten met J. G. Durand in overeenstemming zijn met de mededingingsregels van de Europese Unie?

Indien de Commissie de mening is toegedaan dat er sprake is van inbreuk op de mededingingsregels van de Europese Unie, hoe denkt de Commissie dan een eind te kunnen maken aan deze onwettige overeenkomsten?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(7 januari 2002)

Alles wat de Commissie tot dusver heeft ontvangen op het terrein waarvan het geachte parlementslid melding maakt, is een facsimile van 5 oktober 2001. De Commissie heeft om bijkomende documentatie verzocht, die zij evenwel nog niet heeft ontvangen. Indien bedoelde documentatie bewijzen zou bevatten van een mogelijke schending van de communautaire mededingingsregels, zal zij, voor zover een en ander in het belang van de Gemeenschap ligt, een onderzoek instellen om vast te stellen of bedoelde regels werden overtreden. Zo dit het geval is, zal de Commissie de maatregelen nemen die nodig zijn om aan bedoelde inbreuk een eind te maken.