Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3176/01 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Definitieve aanmelding vogelbeschermingsgebieden in Duitsland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3176/01 van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie. Definitieve aanmelding vogelbeschermingsgebieden in Duitsland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3176/01

van Werner Langen (PPE-DE) aan de Commissie

(13 november 2001)

Betreft: Definitieve aanmelding vogelbeschermingsgebieden in Duitsland

Uiterlijk wanneer moet de Bondsrepubliek Duitsland de definitieve aanmelding van de vogelbeschermingsgebieden krachtens de uit de vogelbeschermingsrichtlijn voortvoeiende verplichtingen bij de Europese Commissie indienen? Kan de Commissie in het kort aangeven hoe het in de richtlijn voorgeschreven tijdschema voor het aanmelden van de vogelbeschermingsgebieden eruit ziet, welke controles hebben plaatsgevonden en op welke punten zij tegenover de Bondsrepubliek Duitsland en met name ten aanzien van Rheinland-Pfalz aanmerking heeft gemaakt?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(10 januari 2002)

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (hierna de vogelrichtlijn genoemd)(1) is op 2 april 1979 door de Raad vastgesteld. De regels voor de aanmelding van de speciale beschermingszones (SBZ's, artikel 4, lid 1 en 2) bevatten geen uiterste datum waarvóór de lidstaten dergelijke gebieden moeten voorstellen, maar de lidstaten moeten hun verplichting in ieder geval binnen een redelijke termijn nakomen. In zijn resolutie van 2 april 1979(3) betreffende de vogelrichtlijn heeft de Raad de lidstaten opgeroepen om de Commissie binnen 24 maanden na de vaststelling van de richtlijn, d.w.z. vóór 2 april 1981, kennisgeving te doen van de gebieden welke zij in toepassing van de richtlijn hebben ingedeeld als SBZ's, als wetlands van internationaal belang en als andere gebieden dan wetlands die reeds overeenkomstig de nationale wetgeving onderworpen zijn aan vergelijkbare beschermingsmaatregelen.

De SBZ's van de nieuwe Duitse Länder hadden in april 1991 moeten zijn aangemeld op grond van artikel 5, lid 2, van Richtlijn 90/656/EEG van de Raad van 4 december 1990 inzake de in Duitsland toepasselijke overgangsmaatregelen met betrekking tot sommige communautaire bepalingen op het gebied van milieubescherming(2).

Over de toepassing van de vogelrichtlijn zijn reeds verschillend inbreukprocedures tegen Duitsland ingeleid en sommige daarvan lopen nog steeds. In de loop van deze procedures heeft Duitsland aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

De SBZ's moeten worden geselecteerd op basis van de beschikbare wetenschappelijke informatie en van ornithologische criteria. Uit een onderzoek van de tot dusverre door Duitsland aangemelde zones blijkt dat niet alle zones die overeenkomstig die criteria het meest geschikt lijken, reeds als SBZ zijn aangewezen. Bovendien zijn sommige bestaande SBZ's aangemeld op basis van een onvoldoende grondoppervlakte. De wetenschappelijke referentie voor de evaluatie van het Duitse SBZ-netwerk was de lijst met de Belangrijke Vogelgebieden voor zowel de oude (1989) als de nieuwe (1991) Bundesländer, alsook de nieuwe internationale lijst van de Important Bird Areas (IBA 2000), als gepubliceerd in de lente van 2000. Deze lijsten zijn gebaseerd op begrijpelijke, internationaal erkende ornithologische criteria.

Voor Rheinland-Pfalz heeft de Duitse Bondsregering de Commissie op 27 april 2001 gemeld dat de oppervlakte van alle SBZ's van Rheinland-Pfalz oploopt tot ongeveer 96 483 hectaren. Noch de volledige lijst van de SBZ's in Rheinland-Pfalz, noch de vereiste kennisgevingsdocumenten zijn momenteel echter in het bezit van de Commissie. Tot nog toe zijn voor Rheinland-Pfalz slechts 6 SBZ's, met een totale oppervlakte van 428 hectaren, formeel bij de Commissie aangemeld. Een eindevaluatie van de door Rheinland-Pfalz aan de Commissie toe te zenden kennisgevingen kan dus nog niet worden gemaakt.

(1) PB L 103 van 25.4.1979.

(2) PB L 353 van 17.12.1990.

(3) PB L 103 van 25.4.1979.