Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3217/01 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Krachtcentrales in Megalopolis, Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3217/01 van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie. Krachtcentrales in Megalopolis, Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3217/01

van Jean Lambert (Verts/ALE) aan de Commissie

(22 november 2001)

Betreft: Krachtcentrales in Megalopolis, Griekenland

In een onderzoeksproject van de Commissie, ExterneE, staat dat De verkregen resultaten bevestigen dat bruinkool één van de meest vervuilende brandstoffen is die voor het opwekken van elektriciteit wordt gebruikt. Dat is in het bijzonder het geval in Griekenland wegens de minderwaardige kwaliteit van de Griekse bruinkoollagen en vooral hun lage calorische waarde en aanzienlijk zwavelgehalte.

Wij hebben vernomen dat twee krachtcentrales in Megalopolis in Griekenland, die blijkbaar bruinkoolcentrales zijn, sterk vervuilend zijn.

Beschikt de Commissie over cijfers over de verontreiniging door deze twee krachtcentrales?

Is de Commissie er zeker van dat deze krachtcentrales aan de emissieverordeningen van de EU voldoen?

Financiert de Commissie initiatieven om alternatieven voor bruinkoolkrachtcentrales te onderzoeken?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(11 januari 2002)

In het communautair recht vallen emissies van krachtcentrales onder Richtlijn 88/609/EEG van de Raad van 24 november 1988 inzake beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties(1). In deze richtlijn worden bestaande en nieuwe installaties op verschillende wijzen behandeld. Voor installaties waarvoor de oorspronkelijke bouwvergunning voor 1 juli 1987 is afgegeven (omschreven als bestaande installaties), bevat de richtlijn verplichtingen in de vorm van emissiemaxima en verminderingsstreefcijfers voor de emissies van zwaveldioxide en stikstofoxiden van deze categorie installaties op het niveau van de lidstaat. Voor installaties waarvoor de vergunning na die datum is verleend, worden in de richtlijn verplichtingen vastgesteld voor het voldoen aan de in de richtlijn neergelegde emissiegrenswaarden.

De Commissie zal bij de Griekse autoriteiten navragen of de bedoelde installaties als nieuw of bestaand kunnen worden beschouwd binnen het bestek van Richtlijn 88/609/EEG en waar het de conformiteit met de respectieve verplichtingen betreft.

Aangaande de financiering van initiatieven voor het onderzoeken van alternatieven voor bruinkoolcentrales in het bijzonder, gaat een groot gedeelte van de via de Energie-component van het vijfde kaderprogramma (1998-2002) beschikbare financiering naar hernieuwbare energiebronnen, met het uiteindelijke doel de Gemeenschap minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen en met name van steenkool en bruinkool.

In het geval van bestaande bruinkoolinstallaties, worden in het kader van hetzelfde programma initiatieven gefinancierd ter ontwikkeling van het gecombineerde gebruik van biomassa en bruinkool in deze installaties, ten einde het gebruik van bruinkool en de hieruit voortvloeiende emissies, in het bijzonder van broeikasgassen, omlaag te brengen.

(1) PB L 336 van 7.12.1988.