Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3279/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Vrijstelling van voorschrijfkosten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3279/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Vrijstelling van voorschrijfkosten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3279/01

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(26 november 2001)

Betreft: Vrijstelling van voorschrijfkosten

In Groot-Brittannië zijn patiënten die lijden aan bepaalde zieken (zoals suikerziekte) vrijgesteld van voorschrijfkosten voor de geneesmiddelen die ze moeten nemen.

De vrijstelling geldt voor bepaalde ziekten en niet voor andere. Zo moeten bij voorbeeld thalassemie- en sikkelcelanemie-patiënten wel voorschrijfkosten betalen.

Volgens de Britse medische vereniging (BMA) is de huidige toestand oneerlijk en moet hij herzien worden. Maar de Britse regering weigert tot op vandaag om de wet te veranderen.

Bestaat er enige wetgeving van de Europese Unie over het onderwerp?

Zo nee, denkt de Europese Commissie wetgevend op te treden?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(16 januari 2002)

In eerste instantie dient erop gewezen te worden dat volgens vaste rechtspraak het Gemeenschapsrecht geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de lidstaten inzake de opzet van hun socialezekerheidsstelsels.

Aangezien harmonisatie op communautair niveau ontbreekt, moet iedere lidstaat zelf wettelijk regelen onder welke voorwaarden het recht of de verplichting bestaat om via het socialezekerheidsstelsel verzekerd te zijn, respectievelijk aan welke voorwaarden moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op uitkeringen.

Aangezien er geen communautaire wetgeving met betrekking tot kosten voor het uitschrijven van recepten bestaat, vallen de voorschriften betreffende de vergoeding of gratis verstrekking van bepaalde medische behandelingen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De Commissie is niet voornemens voorstellen tot dergelijke wetgeving in te dienen.