Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3362/01 van Charles Tannock (PPE-DE)en Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Belastingstatus van Campione d'Italia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3362/01 van Charles Tannock (PPE-DE)en Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Belastingstatus van Campione d'Italia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3362/01

van Charles Tannock (PPE-DE)en Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie

(6 december 2001)

Betreft: Belastingstatus van Campione d'Italia

Kan de Commissie, naar aanleiding van de huiszoekingen vorige week door de Italiaanse politie bij twee managers van Nada Management Organisation (voorheen Al Taqwa Management) in de kleine Italiaanse enclave Campione d'Italia en het daarop volgende verhoor van deze twee personen door de Zwitserse autoriteiten in Lugano, mededelen of Campione d'Italia is onderworpen aan het gehele acquis communautaire, zoals dat voor de rest van de Italiaanse Republiek geldt, of in plaats daarvan ontheffingen of andere speciale privileges geniet?

Zullen met name de voorgestelde richtlijnen betreffende het witwassen van geld en soortgelijke maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en het terrorisme volledig op dit grondgebied van toepassing zijn en hecht de Commissie geloof aan berichten dat dit gebied reeds een centrum voor dit soort illegale praktijken is geworden?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(15 januari 2002)

De Italiaanse gemeente Campione d'Italia maakt deel uit van de Gemeenschap, maar niet wat betreft douane, BTW of accijnzen.

De communautaire wetgeving inzake de interne markt, inclusief de richtlijn betreffende het witwassen van geld, Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld(1), zoals onlangs geamendeerd, is volledig van toepassing in Campione d'Italia. Maatregelen in het kader van de derde pijler ter bestrijding van de georganiseerde misdaad en het terrorisme gelden ook voor deze enclave.

De Commissie heeft geen specifieke informatie over het niveau van illegale activiteiten in Campione d'Italia.

(1) PB L 166 van 28.6.1991.