Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3394/01 van Marianne Eriksson (GUE/NGL) aan de Commissie. Adapt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3394/01 van Marianne Eriksson (GUE/NGL) aan de Commissie. Adapt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3394/01

van Marianne Eriksson (GUE/NGL) aan de Commissie

(6 december 2001)

Betreft: Adapt

Communautair initiatief Adapt was tijdens de vorige begrotingstermijn een transnationaal ontwikkelingsprogramma dat voor meer dan 1 600 miljoen medegefinancierd werd door het Europees Sociaal Fonds. In de lidstaten zelf werd Adapt gefinancierd met nog eens 1 700 miljoen. In totaal is er bijna 3 400 miljoen gebruikt door 3 680 projecten.

Het project heeft zich gericht op bijvoorbeeld levenslang leren, ontwikkeling van competentie, IT in het arbeidsleven, gelijkheid van man en vrouw enz. Follow-up, jaarrapporten, eindrapporten, allemaal goed en wel, maar uiteindelijk is het het belangrijkste dat er iets van geleerd wordt en dat de resultaten en producten van het project gebruikt worden zelfs na de beëindiging van het project.

Er wordt gezegd dat de Commissie de producten van het project niet verzameld en gesystematiseerd heeft. Er wordt anderzijds ook gezegd dat de verzamelde producten vernietigd werden toen EUROPS, de Europese administratieve structuur bevoegd voor de opdracht van de Commissie, ermee stopte.

Mijn vraag is of de Commissie dit een juiste beschrijving vindt? Hoe zal de Commissie voorkomen dat dit opnieuw gebeurt en waar is de bestaande informatie over het project te verkrijgen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(28 januari 2002)

De Commissie heeft aanzienlijke inspanningen geleverd voor de uitwisseling, verspreiding en evaluatie van de resultaten van het communautair initiatief ADAPT.

In deze context heeft de Commissie instrumenten en platforms voor de uitwisseling van ervaringen verstrekt, alsook technische ondersteuning, met name via haar bureau voor technische bijstand Europs dat de lidstaten en de Commissie hulp heeft verleend:

- bij de voorbereiding van de transnationale week van ADAPT over werkorganisatie die op 25 plaatsen in Europa in oktober 2000 werd georganiseerd en werd gebruikt als forum voor de verzameling en presentatie van opleidingsproducten en software voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT);

- bij de ondersteuning van het beheer van de Thematische groepen met het oog op de stimulering van activiteiten op Europees niveau die zijn gebaseerd op de thematische ervaring en resultaten van de lidstaten;

- bij het trekken van een aantal hoofdlessen uit ADAPT-projecten die zijn ingediend in het kader van de vier pijlers van de werkgelegenheidsstrategie;

- bij de opstelling van een reeks thematische verslagen (reeks Innovatie), aangevuld met beschrijvingen van voorbeelden van goede praktijken en een gegevensbank met referentiegegevens voor alle ADAPT-projecten (nu op de EQUAL-website van de Commissie).

Toen Europs in juni 2000 werd gesloten, ging alle relevante documentatie naar de Commissie en werd de elektronische projectgegevensbank op de Europa-server geplaatst (http://europa.eu.int/comm/equal/index_en.html). De rest van het archief van Europs, waaronder een groot aantal dubbele en verouderde dossiers en documenten over projecten, werd vernietigd.

Deze aanpak wordt nu voortgezet door de lidstaten en de Commissie die voortbouwen op de ervaring van ADAPT en Werkgelegenheid. De Commissie heeft de lidstaten verzocht voorbeelden van producten en methodologieën te verzamelen die het beste werken in het kader van ADAPT en Werkgelegenheid, met speciale aandacht voor de resultaten die zij als relevant beschouwen voor verspreiding op Europese schaal. Case studies van goede praktijken zullen worden gepresenteerd tijdens een groot evenement dat door de Commissie medio 2002 zal worden georganiseerd met het oog op de verspreiding van de uit de vorige communautaire initiatieven te trekken lessen en de verstrekking van informatie over de inhoud van sommige EQUAL-activiteiten.

Er zij echter op gewezen dat de verspreiding van de ADAPT-resultaten onder een bredere groep gebruikers in de allereerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. Dit vloeit voort uit het subsidiariteitsbeginsel ingevolge hetwelk in het kader van ADAPT gefinancierde experimenten en tests, zoals alle andere steun uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), zijn uitgevoerd via programma's en acties van de lidstaten die de nationale behoeften en prioriteiten weerspiegelen.

Voor het communautaire initiatief EQUAL heeft de Commissie mainstreaming als een van de sleutelbeginselen aangemerkt. Mainstreaming heeft betrekking op een proces dat de identificatie van lessen, de verduidelijking van het innovatieve element en de aanpak die de resultaten hebben geproduceerd en de verspreiding, validatie en overdracht daarvan omvat. Om de mainstreaming van EQUAL op een bredere schaal en in alle richtingen te organiseren richt de Commissie thans Europese thematische groepen op Europees niveau op die zullen samenwerken en de goede praktijken zullen uitwisselen die door de lidstaten zijn geïdentificeerd om aldus bij te dragen aan de ontwikkeling van het Europese werkgelegenheids- en sociale integratiebeleid.