Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3624/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Steun aan de veerdienst Rosyth-Zeebrugge.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3624/01 van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie. Steun aan de veerdienst Rosyth-Zeebrugge.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3624/01

van Karin Riis-Jørgensen (ELDR) aan de Commissie

(8 januari 2002)

Betreft: Steun aan de veerdienst Rosyth-Zeebrugge

In antwoord op vraag H-0757/01(1) deelde de Commissie mede dat steeds zou worden gewaarborgd dat de keuze van projecten die in aanmerking komen voor steun uit hoofde van de programma's PACT en Marco Polo zo streng mogelijk wordt beoordeeld op eventuele concurrentiedistorsies.

Uit de homepage van de Commissie blijkt dat via het PACT-programma een bedrag van 500 000 is toegekend aan een nieuwe ro/ro-dienst tussen Schotland (Rosyth) en het vasteland (Zeebrugge). Bovendien hebben de Britse instanties bekend gemaakt voornemens te zijn dezelfde veerdienst te steunen met nog eens 12 miljoen £. uit hoofde van het kennelijk nog niet goedgekeurde Freight Facilities Grant Scheme.

Er bestaan echter reeds veerdiensten over het Kanaal die vertrekken vanuit dichtbij gelegen plaatsen zoals Newcastle en Hull. Deze ontvangen geen subsidie.

Kan de Commissie derhalve mededelen op welke wijze zij denkt te waarborgen dat de Europese en Britse subsidies aan de geplande route tussen Rosyth, Schotland en Zeebrugge, België niet resulteert in concurrentiedistorsies ten opzichte van de naburige, niet gesubsidieerde routes over het Kanaal?

Kan zij, zo zij hiertoe niet in staat is, erop toezien dat deze subsidies niet worden uitgekeerd?

(1) Schriftelijk antwoord van 2.10.2001.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(7 februari 2002)

Het geachte parlementslid wijst er terecht op dat aan Superfast Ferries een PACT-subsidie is verleend van 500 000, in verband met het opstarten van een nieuwe dienst tussen Rosyth en Zeebrugge. Volgens de subsidieovereenkomst tussen de Commissie en Superfast zal dit geld worden gebruikt om de scheeps- en terminalfaciliteiten aan te passen aan de eisen van een efficiënte intermodale dienstverlening. Gezien het innovatieve en hoogwaardige karakter van de dienst, de snelle overtocht en de hoge kwaliteit van de gebruikte schepen, wordt een belangrijke verkeersverschuiving verwacht van de verstopte wegen naar het zeevervoer. De Commissie wil er op wijzen dat een dergelijke modal shift naar milieuvriendelijker vervoerwijzen als een prioriteit voor de EU is gedefinieerd door de Europese Raad van Göteborg.

De kwestie van mogelijke concurrentie tussen diensten vanuit andere Britse havens en de nieuwe dienst is tijdens de beoordeling van het project zorgvuldig onderzocht. Mogelijke onaanvaardbare concurrentieverstoringen als gevolg van de subsidie konden daarbij niet worden aangewezen. Voor het onwaarschijnlijke geval dat dergelijke verstoringen zich als gevolg van de PACT-subsidie in de toekomst toch zouden voordoen, geeft de subsidieovereenkomst de Commissie de nodige bevoegdheden om de situatie te controleren en in te grijpen.

Wat de steun betreft die de Britse regering heeft verleend in het kader van de Freight Facilities Grant (FFG) Scheme, wil de Commissie het geachte parlementslid erop wijzen dat zij op 19 december 2001 heeft besloten geen bezwaar te maken tegen deze steunmaatregel. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat Superfast Ferries geen ontvanger is van steun uit hoofde van de regeling zoals die door de Commissie is goedgekeurd. De uitbreiding van de FFG-regeling maakt steun mogelijk aan exploitanten van havenfaciliteiten voor vrachtbehandeling voor de kustvaart en de korte vaart, ten behoeve van de modal shift. Het genotificeerde project voor de haven van Rosyth omvat uitsluitend steun voor vrachtfaciliteiten, die op niet-discriminerende voorwaarden openstaan voor gebruik door elke geïnteresseerde exploitant. De tarieven voor het gebruik van de infrastructuur zullen op basis van commerciële criteria worden vastgesteld.

Tegelijkertijd voorziet de FFG-regeling in verscheidene maatregelen tegen mogelijke concurrentieverstoringen tussen havens in de Gemeenschap. Er moet sprake zijn van een verkeersverschuiving van de weg naar het zeevervoer om het aantal gereden kilometers te reduceren en navenante milieuvoordelen te realiseren. Een verschuiving van het verkeer tussen twee havens zonder bijbehorende reductie van het aantal gereden kilometers zou in de FFG-regeling dus niet zijn toegestaan. Bij de beoordeling van een projectvoorstel moet dan ook een marktanalyse worden uitgevoerd. Ten slotte zij nog opgemerkt dat de Commissie van de uitvoering van de regeling op de hoogte zal worden gehouden door de verslagen die de Britse instanties jaarlijks indienen.