Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0050/02 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Alexander de Roo (Verts/ALE)en Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie. Bezwaren betreffende openstelling burgerluchthaven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0050/02 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Alexander de Roo (Verts/ALE)en Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie. Bezwaren betreffende openstelling burgerluchthaven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0050/02 van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Alexander de Roo (Verts/ALE)en Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie. Bezwaren betreffende openstelling burgerluchthaven.

Publicatieblad Nr. 172 E van 18/07/2002 blz. 0134 - 0135


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0050/02

van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Alexander de Roo (Verts/ALE)en Dorette Corbey (PSE) aan de Commissie

(24 januari 2002)

Betreft: Bezwaren betreffende openstelling burgerluchthaven

De Bezirksregierung in Düsseldorf (D) heeft ten behoeve van het bedrijf Flughafen Niederrhein GmbH een wijzigingsvergunning afgegeven teneinde het op twee kilometer van de Nederlands-Duitse grens gelegen voormalige militaire vliegveld Laarbruch (D) te kunnen exploiteren als burgerluchthaven. Tegen dit besluit is door verschillende nabijgelegen grensgemeenten in Nederland en Duitsland bezwaar aangetekend.

1. Kan de Commissie bevestigen dat de afgifte van bovengenoemde wijzigingsvergunning niet in strijd is met Europese regelgeving inzake het uitvoeren van de op het gebied van toepassing zijnde milieueffectrapportage, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de aangewezen stiltegebieden?

2. Welke stappen denkt de Commissie te ondernemen indien de vergunning inderdaad in strijd is met vigerende Europese regelgeving?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(5 maart 2002)

De Commissie verwijst de geachte parlementsleden naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-2499/01 van de heer Meijer(1).

De Commissie onderzoekt momenteel of het communautaire recht in dit geval in acht is genomen. Zij heeft de Duitse regering verzocht informatie te verstrekken over de in dit geval gevolgde procedure met het oog op de mogelijke grensoverschrijdende effecten van het project en op de beschuldigingen te reageren. Het antwoord van de Duitse instanties zal de informatie verschaffen die nodig is om te kunnen concluderen of in dit geval het communautaire recht in acht is genomen.

De Commissie zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het communautaire recht in acht wordt genomen.

(1) PB C 147 E van 20.6.2002, blz. 21.