Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0150/02 van Jan Andersson (PSE) en Hans Karlsson (PSE) aan de Commissie. Verschillen in kosten in geval van bedrijfssluitingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0150/02 van Jan Andersson (PSE) en Hans Karlsson (PSE) aan de Commissie. Verschillen in kosten in geval van bedrijfssluitingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0150/02 van Jan Andersson (PSE) en Hans Karlsson (PSE) aan de Commissie. Verschillen in kosten in geval van bedrijfssluitingen.

Publicatieblad Nr. 160 E van 04/07/2002 blz. 0190 - 0190


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0150/02

van Jan Andersson (PSE) en Hans Karlsson (PSE) aan de Commissie

(1 februari 2002)

Betreft: Verschillen in kosten in geval van bedrijfssluitingen

Uit de gebeurtenissen die de afgelopen tijd in Gislaved hebben plaatsgevonden blijkt dat een van de redenen waarom multinationale ondernemingen besluiten een bepaalde locatie in een lidstaat te sluiten, kan zijn dat dit in sommige lidstaten hogere kosten met zich meebrengt dan in andere. Doordat in een aantal lidstaten eisen worden gesteld ten aanzien van de omscholing van werknemers, of doordat boetes kunnen worden opgelegd, wordt de mededinging scheefgetrokken ten nadele van de landen die deze eisen niet stellen.

Hoe kijkt de Commissie hiertegen aan?

Is zij voornemens harmonisatie van de regelgeving in deze sector voor te stellen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(12 maart 2002)

Verschillende communautaire richtlijnen voorzien in procedures ter informatie en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers die van toepassing kunnen zijn in geval van sluiting van ondernemingen: Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag(1), en Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers(2). Een andere richtlijn met betrekking tot de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap, die momenteel in behandeling is bij het Europees Parlement en de Raad, zal de communautaire maatregelen ter zake aanvullen.

De materiële verplichtingen die de ondernemingen moeten naleven wanneer ze beslissen productie-eenheden te sluiten, worden evenwel door geen enkele communautaire maatregel geregeld.

Op 15 januari 2002 heeft de Commissie niettemin besloten een raadpleging van de sociale partners op Gemeenschapsniveau te lanceren over het nut van het vaststellen van een aantal beginselen die de ondernemingen bij herstructureringen moeten respecteren. Een van de thema's die in het raadplegingsdocument worden vermeld, betreft de middelen die moeten worden vrijgemaakt ter versterking van het aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid van de werknemers, met inbegrip van omscholing. De eerste fase van de raadpleging van de sociale partners loopt begin maart 2002 af. De Commissie wil hun antwoorden aandachtig onderzoeken alvorens een beslissing te treffen over het gevolg dat aan dit initiatief moet worden gegeven.

(1) PB L 225 van 12.8.1998.

(2) PB L 254 van 30.9.1994.