Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0362/02 van Jillian Evans (Verts/ALE) en Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristenklasse-syndroom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0362/02 van Jillian Evans (Verts/ALE) en Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristenklasse-syndroom.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0362/02 van Jillian Evans (Verts/ALE) en Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Toeristenklasse-syndroom.

Publicatieblad Nr. 172 E van 18/07/2002 blz. 0188 - 0189


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0362/02

van Jillian Evans (Verts/ALE) en Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(14 februari 2002)

Betreft: Toeristenklasse-syndroom

In de afgelopen drie jaar zijn in Europa meer dan dertig personen na een lange vlucht overleden. Zij leden allen aan trombose. In een aantal specialistische en wetenschappelijke publicaties is een verband tussen overzeese vluchten en deze voorvallen vastgesteld.

De Europese Unie zou wel eens met een rechtzaak over de bescherming van de volksgezondheid kunnen worden geconfronteerd en derhalve is informatie noodzakelijk.

Kan de Commissie inlichtingen over dit vraagstuk verschaffen? Is de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om bij het onderzoek met de Commissie samen te werken?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(27 maart 2002)

De Commissie is op de hoogte van recente rapporten en ontwikkelingen met betrekking tot het verband dat gelegd wordt tussen diep-veneuze trombose (DVT) en het reizen per vliegtuig, en zij neemt dit probleem zeer serieus.

Op dit moment is de meest gangbare opvatting in de medische wereld dat er waarschijnlijk een bepaalde relatie bestaat tussen DVT en vliegreizen. Er kan nog niet worden vastgesteld hoe sterk die relatie is, of anders gezegd: hoe groot het risico is dat iemand bij een lange vliegreis DVT krijgt, in vergelijking met de kans dat niet-luchtreizigers DVT krijgen. De huidige gegevens lijken erop te wijzen dat niet zozeer de krappe zitplaatsen als wel het gebrek aan beweging tot dit soort problemen kan leiden.

De Commissie is ervan overtuigd dat voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, te meer daar er nog allerlei onzekerheden en onbekende factoren in het spel kunnen zijn. Als eerste stap heeft de Commissaris voor Vervoer en Energie zich dan ook een schriftelijk tot de voorzitters van de Vereniging van Europese Luchtvaartmaatschappijen, de European Regions Airline Association en de International Air Carrier Association gewend, om erop aan te dringen dat de leden van deze organisaties de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. In haar brief roept zij luchtvaartmaatschappijen op om de passagiers bij de reservering of het kopen van een ticket informatie te geven over risico's, mogelijke aanleg en voorzorgsmaatregelen die vóór een lange vlucht genomen moeten worden, en om hen aan boord te adviseren over de manier waarop ze de kans op trombose kunnen verkleinen.

Een aantal maatschappijen is er op eigen initiatief al toe overgegaan om de passagiers voor het instappen te waarschuwen en/of om tijdens de vlucht adviezen te geven (door middel van folders, video's, brochures met lichaamsoefeningen, aanbevelingen over wat wel en wat beter niet kan worden gedaan, enz.).

Tegelijkertijd moeten de risico's worden vastgesteld en moet worden nagegaan in hoeverre de verschillende preventieve maatregelen doelmatig zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie is van plan een reeks onderzoeken te doen naar:

- het verband tussen luchtreizen en DVT en de kwantificering daarvan;

- risicofactoren in de omgeving en het gedrag;

- preventieve maatregelen met gestandaardiseerde diagnostische methodes.

Dit onderzoekprogramma moet in 2002 van start gaan en in juni 2005 worden afgerond, hoewel er al eerder resultaten te verwachten zijn. De Commissie gaat zorgvuldig na of er steun voor deze onderzoeken kan worden gegeven.

Wanneer er meer gegevens over DVT en luchtreizen beschikbaar zijn zal de Commissie besluiten of er op communautair niveau maatregelen moeten worden genomen.