Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0514/02 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Methodes en principes voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken voor ambtenaren van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0514/02 van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie. Methodes en principes voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken voor ambtenaren van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0514/02

van Mario Borghezio (NI) aan de Commissie

(28 februari 2002)

Betreft: Methodes en principes voor het organiseren van algemene vergelijkende onderzoeken voor ambtenaren van de Commissie

Op 19 oktober 2001 heeft de Commissie een algemeen vergelijkend onderzoek gehouden voor de werkgebieden Buitenlandse betrekkingen en Beheer van de steun aan derde landen (COM/A/6/01), voor kandidaten met een beroepservaring van minimaal drie jaar op het vlak van internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking(1).

Het schijnt dat de meeste kandidaten afgevallen zijn op basis van hun resultaten van test B, die bestond uit een aantal wiskundige en taalbeheersingsoefeningen.

Kan de Commissie meedelen hoeveel kandidaten op basis van deze test zijn afgevallen en hoe hoog het percentage is?

Is het waar dat de Commissie de uitwerking van dergelijke psychologische en geschiktheidstesten uitbesteedt aan externe bedrijven? Zo ja, kan zij meedelen welk bedrijf met bovengenoemde test belast was?

Als inderdaad blijkt dat vele kandidaten afvallen op basis van test B, vindt de Commissie dan niet dat het nodig is een evenwichtig beoordelingssysteem in te voeren waarbij meer belang gehecht wordt aan algemene ontwikkeling en kennis van het Gemeenschapsrecht, en het begrip eliminatietest te laten vallen om zo te vermijden dat de vergelijkende onderzoeken voor een functie bij de Europese instellingen een soort televisiequiz worden, waarvan de toevalsfactor aanleiding kan zijn tot twijfels over de transparantie van betrokken vergelijkende onderzoeken?

(1) COM/A/6/01.

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(23 april 2002)

Bijna 5000 kandidaten hebben deelgenomen aan de voorselectie van het algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/6/01 en hebben de vier toetsen afgelegd. Zo'n 40 % van hen slaagde voor de toets ter beoordeling van het redeneervermogen (tekstbegrip en berekeningen). Zoals in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek werd aangegeven, is deze toets een gebruikelijke methode om de algemene vaardigheden van de kandidaten te beoordelen en hij mag dan ook niet als een psychologische en gedragstest worden aangemerkt.

Bovengenoemde toets ter beoordeling van het redeneervermogen is ontwikkeld door een extern bedrijf, dat gevestigd is in Nederland en deel uitmaakt van Deloitte & Touche. Er is echter geen sprake van een delegatie van taken van de jury naar dit extern bedrijf: de juryleden en zij alleen beslissen over de geschiktheid van de toets. Het betrokken bedrijf is geselecteerd op basis van een inschrijvingsprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement(1) en de Richtlijn voor openbare inschrijvingen bij de Commissie(2). De exacte naam van het bedrijf zal het geachte parlementslid en het Secretariaat van het Parlement rechtstreeks ter kennis worden gebracht. De Commissie acht het van belang om de interne expertise aan te vullen met specifieke externe deskundigheid, met name als het gaat om vaardigheidstoetsen, zoals de toets ter beoordeling van het redeneervermogen (tekstbegrip en berekeningen). Daarnaast zij erop gewezen dat deze toets niet mag worden verward met psychometrische toetsen die niet door de Commissie worden gebruikt.

Al verscheidene jaren heeft de voorselectie haar nut bewezen als het gaat om de aanwerving van hooggekwalificeerd personeel. Dit toetsingscriterium, inclusief de mogelijkheid van bovengenoemde toetsen ter beoordeling van het redeneervermogen, zal in de toekomst dan ook gehandhaafd blijven. De aard en voorwaarden van deze toetsen zullen echter, conform het beginsel van de goede praktijk, voortdurend worden aangepast, al naar gelang het niveau en de aard van het betrokken vergelijkend onderzoek.

(1) Verordening (EG) nr. 1687/2001 van 21 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EG) nr. 3418/93 houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende een aantal bepalingen van het Financieel Reglement van 21 december 1977, PB L 228 van 24.8.2001.

(2) Richtlijn 97/52/EG van 13 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, overheidsopdrachten voor leveringen respectievelijk overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, PB L 328 van 28.11.1997.