Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0589/02 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Strategie van Lissabon.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0589/02 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Strategie van Lissabon.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0589/02 van Elisa Damião (PSE) aan de Raad. Strategie van Lissabon.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0108 - 0108


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0589/02

van Elisa Damião (PSE) aan de Raad

(6 maart 2002)

Betreft: Strategie van Lissabon

In het kader van de strategie van Lissabon tot 2005 en 2010 zijn er doelstellingen vastgesteld voor de groei van de werkgelegenheid, d.w.z. 60 % voor die van vrouwen en 70 % voor die van de beroepsbevolking. Daarbij hoopte men dat hiervan vooral bij de technologische innovatie en sociale cohesie sprake zou zijn. Maar het Waarnemingscentrum voor wetenschap en technologie heeft in zijn verslag over de vooruitzichten tot 2020 m.b.t. de technologische gevolgen en structurele veranderingen voor de werkgelegenheid geconstateerd dat dit niet waar is. Het centrum moet zelfs toegeven dat de productiviteit wel zal toenemen, hetgeen positief voor de economie is, maar de werkgelegenheid niet. Wel zal de werkgelegenheid in de traditionele kadersectoren toenemen.

Wat is de Raad van plan te doen? Gaat hij de doelstellingen van Lissabon bijstellen of denkt hij strategieën goed te keuren die m.b.t. de groei van de werkgelegenheid realistischer zijn?

Antwoord

(26 juni 2002)

Tijdens de top van Barcelona op 15 en 16 maart 2002 heeft de Europese Raad de voortgang geëvalueerd die in de eerste twee jaar van de uitvoering van de strategie van Lissabon is geboekt. De Europese Raad heeft erop gewezen dat belangrijke successen zijn geboekt, maar dat er ook gebieden zijn waarop de voortgang te gering is.

De Europese Raad van Barcelona heeft de doelstellingen van Lissabon bevestigd en eraan herinnerd dat volledige werkgelegenheid de essentiële doelstelling is van het economisch en sociaal beleid en dat het derhalve noodzakelijk is bijzondere aandacht te blijven schenken aan de hervorming van de beleidsvormen die gericht zijn op een hoog werkgelegenheidsniveau.

Bovendien heeft de Europese Raad van Barcelona er bij de sociale partners op aangedrongen hun strategieën op de verschillende territoriale (Europees, nationaal, regionaal en lokaal) en sectorale niveaus ten dienste te stellen van de strategie en de doelstellingen van Lissabon en daartoe jaarlijks een rapport in te dienen over hun nationale en hun Europese bijdrage. In het meerjarenprogramma dat zij in december 2002 zullen indienen, zou die bijdrage reeds moeten voorkomen, met name wat betreft het aanpassingsvermogen van de ondernemingen op gebieden als collectieve onderhandelingen, loonmatiging, productiviteitsverbetering, bij- en nascholing, nieuwe technologieën en flexibele arbeidsorganisatie.