Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0751/02 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Raad. Particuliere Financieringsinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0751/02 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Raad. Particuliere Financieringsinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0751/02 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Raad. Particuliere Financieringsinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0132 - 0132


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0751/02

van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Raad

(19 maart 2002)

Betreft: Particuliere Financieringsinitiatieven in het Verenigd Koninkrijk

Is het de Raad bekend dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt met Particuliere Financieringsinitiatieven (Private Finance Initiatives) en is dit volgens hem in overeenstemming met de bestaande wetgeving inzake overheidsopdrachten? Is de Raad voorts van mening dat een dergelijke praktijk strookt met het voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken (COM(2000) 275 def.(1)) en met name de artikelen 1, lid 7, en 32? Hoe beoordeelt de Raad tenslotte de gevolgen van een eventuele wijziging van de richtlijn in de zin van de door het Europees Parlement aangenomen amendementen, met name amendement 24?

(1) PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 11.

Antwoord

(26 juni 2002)

Het is niet de gewoonte van de Raad een uitspraak te doen over een tekst die zich nog in het wetgevingsproces bevindt. Wat betreft de verenigbaarheid van de bedoelde methodes met het voorstel voor een nieuwe richtlijn, verzoekt de Raad het geachte parlementslid om zijn vraag te stellen aan de Commissie.