Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0769/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Nationaal park van de Pindus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0769/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Nationaal park van de Pindus.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0769/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Nationaal park van de Pindus.

Publicatieblad Nr. 277 E van 14/11/2002 blz. 0085 - 0086


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0769/02

van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie

(8 maart 2002)

Betreft: Nationaal park van de Pindus

De noordelijk Pindus is één van de gebieden die door de Griekse autoriteiten zijn voorgesteld voor opname in het Natura 2000-netwerk. Voor dit gebied zijn krachtens het operationaal programma voor het milieu in het kader van het tweede communautaire bestek communautaire financiële middelen ter beschikking gesteld voor het uitwerken van een beheerplan en de aanduiding van het gebied als nationaal park. Tot op dit moment echter is nog geen begin gemaakt met de in de Griekse wetgeving vastgestelde procedures, zoals de uitvaardiging van een presidentieel besluit en de oprichting van een beheersinstantie.

Welke maatregelen is de Commissie van plan te gaan nemen teneinde ervoor te zorgen dat de voor deze studies gereserveerde communautaire middelen nuttig worden gebruikt?

Kunnen er communautaire middelen ter beschikking worden gesteld voor de verwezenlijking van de nodige infrastructuurwerken voor het functioneren van de nationale parken in de toekomst?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(29 april 2002)

Het project Beheer van de nationale bossen van de Pindus is financieel ondersteund via het operationeel programma Milieu in het kader van het communautair bestek 1994-1999 voor Griekenland. Volgens de door de Griekse autoriteiten verstrekte gegevens is het voor dit project toegewezen budget van zo'n 813 000 opgebruikt vóór 31 december 2001, de uiterste datum waarop de uitgaven voor deze programmeringsperiode nog voor financiering in aanmerking werden genomen.

Krachtens artikel 21, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van 19 december 1988(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2082/93(2), moeten de lidstaten de definitieve aangiften van de verrichte uitgaven en de eindverslagen over de uitvoering van de programma's uiterlijk op 30 juni 2002 bij de Commissie hebben ingediend. De Griekse autoriteiten dienen in dit verband een gecertificeerde verklaring over te leggen dat is voldaan aan de voorwaarden van de bijstandsbeschikking.

Ten aanzien van de beheersplannen die worden gesubsidieerd uit de Structuurfondsen of uit het programma LIFE wanneer het gaat om gebieden die deel uitmaken van het netwerk Natura 2000, heeft de Commissie de Griekse autoriteiten al gewezen op de noodzaak haast te maken met de afwikkeling van de nodige procedures zodat deze plannen ten uitvoer kunnen worden gelegd en de betrokken gebieden daadwerkelijk een beschermde status krijgen. Volgens de door de Griekse autoriteiten verstrekte gegevens zal het beheersplan voor de Pindus vermoedelijk aan het eind van het eerste kwartaal van 2002 worden goedgekeurd. Het presidentiële decreet over de aanwijzing van het gebied wordt in de loop van het vierde kwartaal van 2002 verwacht.

Tenslotte kan bijstand worden verleend voor infrastructuurvoorzieningen ter bescherming van biotopen in het kader van het operationeel programma Milieu voor de huidige programmeringsperiode 2000-2006, waarin de subsidiabele maatregelen worden omschreven.

(1) PB L 374 van 31.12.1988.

(2) Verordening (EEG) nr. 2082/93 van de Raad van 20 juli 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4253/88 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds, PB L 193 van 31.7.1993.