Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0850/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Pesten op het werk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0850/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Pesten op het werk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0850/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Pesten op het werk.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0027 - 0028


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0850/02

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(27 maart 2002)

Betreft: Pesten op het werk

Welke maatregelen is de Commissie van plan te treffen met het oog op de vaststelling van een wettelijke definitie van pesten op het werk, de ontwikkeling van een doeltreffend preventiebeleid terzake, bijvoorbeeld door pesten op het werk op te nemen in de kaderrichtlijn inzake gezondheid en veiligheid op het werk, en de opstelling van een Groenboek dat een gedetailleerde analyse, een actieplan en een specifiek tijdschema bevat?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(19 april 2002)

De Commissie vestigt de aandacht van het geachte parlementslid op haar recente mededeling Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006(1) die een algemene aanpak van het welzijn op het werk goedkeurt, rekening houdend met de veranderingen in de arbeidswereld en de opkomst van nieuwe risico's, met name psychosociale risico's. Zoals aangegeven in deze mededeling, zal de Commissie in dit verband de wenselijkheid en de reikwijdte van een specifiek communautair instrument betreffende het pesten op het werk onderzoeken.

(1) COM(2002) 118 def. van 11.3.2002.